Your rights pocket guide

Use this physical resource to find out what your rights are, once you’ve been granted Settled or Pre-Settled status under the EU Settlement Scheme.

You can also use the employer section of this guide to help you in employing someone with EUSS.

Information is available in 8 community language translation below. 

Please note: When physical guides are in stock again the option to complete a request form appears below. There will be no charge for the guides and postage.

You can also download and print your own guides at home.

number of guides distributed

Download this information as a PDF file

THE BASICS

The EU Settlement Scheme (EUSS) is an immigration status introduced to protect the rights of EU citizens and their families after Brexit. Is this for me? Yes, if you are an EU citizen who moved to the UK before 31 Dec 2020, or their close or dependent family member.

YOUR STATUS UNDER THE EUSS

It depends on how long you’ve lived in the UK. Five years will grant you Settled status, shorter periods Pre-settled status. In most cases, you have the same rights (read the benefits section carefully). But remember: Pre-settled status expires. If you want to settle in the UK, you’ll have to apply to the EUSS again, once you’ve accumulated five years’ residence.

RIGHT TO WORK

If you applied to the EUSS, you have a right to work in the UK. There are two ways to prove it, based on the progress of your application.

YOU HAVE STATUS UNDER THE EUSS

STEP 1. Issue a Share Code by going to www.gov.uk/view-prove-immigration-status

STEP 2. Give your Share Code and Date of Birth to your employer.

STEP 3. Ask them to use the Government View Right to Work Service www.gov.uk/view-right- to-work

YOU APPLIED TO THE EUSS, BUT ARE WAITING ON AN OUTCOME

STEP 1. Find your Certificate of Application. If you can’t, call the EU Resolution Centre.

STEP 2. Give your Certificate to your employer.

STEP 3. Some Certificates are digital, and can be checked with a Share Code. If yours isn’t, ask the employer to use the Employer Checking Service www.gov.uk/employee-immigration- employment-status

REMEMBER: No one should deny you employment because of your status. If that happens, seek advice.

RIGHT TO RENT

If you applied to the EUSS, you have a right to rent property in the UK. There are two ways to prove it, based on the progress of your application.

YOU HAVE STATUS UNDER THE EUSS

STEP 1. Issue a Share Code by going to www.gov.uk/view-prove-immigration-status

STEP 2. Give your Share Code and Date of Birth to your landlord.

STEP 3. Ask them to use the Government View Right to Rent Service www.gov.uk/view-right-to-rent

YOU APPLIED TO THE EUSS, BUT ARE WAITING ON AN OUTCOME

STEP 1. Find your Certificate of Application. If you can’t, call the EU Resolution Centre.

STEP 2. Give your Certificate to your landlord.

STEP 3. Some Certificates are digital, and can be checked with a Share Code. When that’s not an option, ask your landlord to use the Landlord Checking Service www.eforms.homeoffice. gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

REMEMBER: No one should deny you the chance to rent property in the UK. If that happens, seek advice.

CLAIMING BENEFITS

If you want to claim income-based benefits like Universal Credit, applying to the EUSS is just the first step. You’ll also need to show that you have a right to reside in the UK. Settled status automatically gives you this right, but with Pre-settled status, you will need something else.

There are three main ways to prove your additional right to reside. This may be based on your:

CURRENT WORK. You’ll need to show that your work is genuine and effective. One way to do it is to show you’ve earned enough to pay National Insurance over the past 3 months.

PAST WORK. You may qualify if you are retired, if you had an accident or illness that left you unable to work, if you’ve recently had a baby, or if you lost your job recently and hope to return to work.

YOUR FAMILY. A close EEA family member who works in the UK and has status under the EUSS, or a child who goes to school in the UK can also help you qualify.

Benefits entitlements are complex, and this is just a summary. Please seek professional advice.

GET HELP

I need to apply to the EUSS

Find an OISC accredited adviser or immigration solicitor. They can help you understand if you are eligible, gather the evidence, and submit the application.

I’m having trouble with my application

Contact the EU Resolution Centre on 0300 123 7379. They can update you on the status of your application, help you log in if you lost your login details, and answer any questions.

I need help to affirm my rights

Contact a specialist AQS accredited adviser or solicitor. You can try the Citizens Advice, Law Centre or, if you’re having problems at work, the Work Rights Centre.

I want to report hate crime

Hate Crime is a serious crime committed because of a protected characteristic such as disability, sexual orientation, or race (this includes nationality). Call the Police on 101 or report it online.

Download this information as a PDF file

BAZAT THEMELORE

Skema e Qëndrimit së BE-së (EUSS) është një status imigrimi i prezantuar për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të BE-së dhe familjeve së tyre pas Brexit. A është kjo për mua? Po, nëse jeni një shtetas Europian i BE; ose familja e juaj/tyre e ngushtë ose Antari familjarë që është  I varur nga ju/ata  janë/është zhvendosur në MB përpara datës 31 dhjetor 2020.

STATUSI JUAJ NËN SKEMËN  E EUSS

Kjo varet nga sa kohë keni jetuar në MB (MBRETERINË E BASHKUAR). Pesë vjet do t’ju japin statusin e të përhershem, periudha më të shkurtra do t’ju japin Statusi i të përkohshëm. Në shumicën e rasteve, ju keni të njëjtat të drejta (lexoni seksioni e përfitimeve me kujdes). Por mbani mend: Statusi i përkohshëm skadon. Nëse dëshironi të vendoseni për  gjithmonë në MB, do të duhet të aplikoni përsëri në  skemën e EUSS, kjo pasi të keni mbushur pesë vjet’ vendbanimi ne MB.

E DREJTA PËR PUNË

Nëse ju keni aplikuar n skemën e EUSS, ju keni të drejtë të punoni në Mbretërinë e Bashkuar. Ka dy mënyra për ta vërtetuar atë, bazuar në progresin e aplikimit tuaj.

JU KENI STATUSI NËN SKEMËN E EUSS

HAPI 1. Lëshoni/merrni një kod të ndarës  duke shkuar te www.gov.uk/view-prove-immigration-status

HAPI 2. Jepni kodin tuaj ndarës dhe datën e lindjes tek punëdhënësi tuaj.

HAPI 3. Kërkojuni atyre të përdorin faqen zyrtare të Qeverisë Shiko Shërbimin për të Drejtën e Punës www.gov.uk/view-right to-work

KENI APLIKUAR NË SKEMËN E EUSS, POR PO PRISNI PËR NJË REZULTAT

HAPI 1. Gjeni Certifikatën tuaj të Aplikimit. Nëse nuk mundeni, telefononi Qendrën e Rezolutës së BE-së.

HAPI 2. Jepini Certifikatën tuaj punëdhënësit tuaj.

HAPI 3. Disa Certifikata janë dixhitale, dhe mund të kontrollohet me një kod të ndarës. Nëse nuk mundeni, telefononi punëdhënësin për të përdorur Shërbimin e Kontrollit të Punëdhënësit www.gov.uk/employee-imigration job-status

Kujtoni: Askush nuk duhet t’ju mohojë punësimin për shkak të statusit tuaj. Nëse kjo ndodh, kërkoni këshilla.

E DREJTA PËR QERA

Nëse ju keni aplikuar në skemën e EUSS, ju keni të drejtë të merrni me qera akomodim/shtëpi në Mbretërinë e Bashkuar. Ka dy mënyra për ta vërtetuar atë, bazuar në progresin/ecurinë e aplikimit tuaj.

JU KENI STATUSI NËN SKEMËN E EUSS

HAPI 1. Lëshoni/merrni një kod të ndarës  duke shkuar te www.gov.uk/view-prove-immigration-status

HAPI 2. Jepni kodin tuaj ndarës dhe datën e lindjes tek pronarit tuaj.

HAPI 3. Kërkojuni atyre të përdorin faqen zyrtare të Qeverisë Shiko të Drejtën e Qirasë www.gov.uk/view-right-to-rent

KENI APLIKUAR NË SKEMËN E EUSS, POR PO PRISNI PËR NJË REZULTAT

HAPI 1. Gjeni Certifikatën tuaj të Aplikimit. Nëse nuk mundeni, telefononi Qendrën e Rezolutës së BE-së.

HAPI 2. Jepini Certifikatën tuaj pronarit tuaj.

HAPI 3. Disa Certifikata janë dixhitale, dhe mund të kontrollohet me një kod të ndarës. Nëse nuk mundeni, telefononi punëdhënësin për të përdorur Shërbimin e Kontrollit të të Qiradhënësit www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

Kujtoni: Askush nuk duhet t’ju mohojë mundësinë për të marrë me qira pronë në MB për shkak të statusit tuaj. Nëse kjo ndodh, kërkoni këshilla.

PRETENDIMI I PËRFITIMEVE / E DREJTA E NDIHMËS SOCIALE 

Nëse dëshironi të kërkoni përfitime/ndihma të bazuara në të ardhurat, si Kredia Universale, aplikimi në skemën e EUSS është vetëm hapi i parë. Ju gjithashtu duhet të tregoni se keni të drejtë të banoni në MB. Statusi i Përhershëm automatikisht ju jep këtë të drejtë, por me Statusin e Përkohshëm, do t’ju duhet diçka tjetër.

Nëse keni status të përkohshëm

Ekzistojnë tre mënyra kryesore për të provuar të drejtën tuaj shtesë për të provuar residencën. Kjo mund të bazohet në:

PUNA AKTUALE. Ju duhet të tregoni se puna juaj është e vërtetë dhe efektive. Një mënyrë për ta bërë atë është për të treguar se keni fituar mjaftueshëm për të paguar Sigurimet Kombëtar gjatë 3 muajve të fundit.

PUNA E KALUAR. Ju mund të kualifikoheni nëse keni dalë në pension, nëse keni pasur një aksident ose sëmundje që ju ka lënë të paaftë punoni, nëse keni lindur së fundmi, ose nëse keni humbur punën kohët e fundit dhe shpresoni të ktheheni në punë.

FAMILJA JOTE. Një anëtar i ngushtë i familjes që punon në MB dhe ka status nën skemën e EUSS, një fëmijë që shkon në shkollë në MB mund t’ju ndihmojë gjithashtu të kualifikoheni.

Të drejtat e përfitimeve janë komplekse, dhe kjo është vetëm një përmbledhje. Ju lutemi kërkoni këshilla profesionale.

MERR NDIHME

Më duhet të aplikoj në skemën e EUSS.

Gjeni një këshilltar të akredituar nga OISC ose Avokat emigracioni. Ata mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse ju takon të aplikoni, të mbledhin provat që duhen dhe te dorëzojnë aplikacionin.

Më duhet ndihmë të aplikoj në skemën e EUSS.

Gjeni një këshilltar të akredituar nga OISC ose Avokat emigracioni. Ata mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse ju takon të aplikoni, të mbledhin provat që duhen dhe te dorëzojnë aplikacionin.

Unë kam probleme me aplikimin tim

Kontaktoni Qendrën e Vendimit së skemës EUSS/BE-së në 0300 123 7379. Ata mund t’ju përditësojnë për statusin tuaj dhe aplikimin, ju ndihmon të identifikoheni nëse keni humbur hyrjen/deatjet e llogarisë tuaj dhe t’u përgjigjuni çdo pyetjeje që ju mund të keni.

Unë dua të raportoj Krim Urrejtjes

Krimi i urrejtjes është një krim i rëndë i kryer për shkak të një karakteristike të mbrojtur si p.sh motivuar nga paragjykimi në bazë të racës, fesë, orientimit seksual ose arsyeve të tjera paaftësia, orientimi seksual ose raca (kjo përfshin dhe kombësinë). Telefononi policinë në 101 ose lajmëroni online.

Download this information as a PDF file

ОСНОВИТЕ

Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS) е имиграционен статут, въведен за защита на правата на гражданите на ЕС и техните семейства след Брекзит. Това за мен ли е? Да, ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г., или негов близък или зависим член на семейството.

ВАШИЯТ СТАТУТ ПОД EUSS

Зависи от това колко дълго сте живели в Обединеното кралство. Пет години ще ви предоставят уседнал статут, а по-кратки периоди временен уседнал статут. В повечето случаи имате същите права (прочетете внимателно раздела за социални помощи). Запомнете: Временният уседнал статус изтича. Ако искате да се установите в Обединеното кралство, ще трябва да кандидатствате отново в EUSS, след като натрупате пет последователни години пребиваване.

ПРАВО НА РАБОТА  

Ако сте кандидатствали в EUSS, имате право да работите в Обединеното кралство. Има два начина да го докажете въз основа на напредъка на вашата апликация.

ИМАТЕ СТАТУТ ПОД EUSS

СТЪПКА 1. Издайте код за споделяне, като отидете на www.gov.uk/view-prove-immigration-status

СТЪПКА 2. Предоставете своя код за споделяне и дата на раждане на вашия работодател.

СТЪПКА 3. Помолете ги да използват правителствената услуга за преглеждане на правото на работа www.gov.uk/view-right-to-work

КАНДИДАТСТВАХТ ЗА EUSS, НО ЧАКАТЕ РЕЗУЛТАТ

СТЪПКА 1. Намерете вашето удостоверение за кандидатстване. Ако не можете, обадете се на EU Resolution Centre. 

СТЪПКА 2. Предайте вашия сертификат на вашият работодател.

СТЪПКА 3. Някои сертификати са цифрови, и може да се проверят с код за споделяне. Ако не можете, помолете вашият работодател да използвате услугата за проверка www.gov.uk/employee-immigration-employment-status

ЗАПОМНЕТЕ: Никой не трябва да ви отказва работа поради вашия статут. Ако това се случи, потърсете съвет.

ПРАВО НА НАЕМ

Ако сте кандидатствали в EUSS, имате право да наемате имот в Обединеното кралство. Има два начина да го докажете въз основа на напредъка на вашата апликация.

ИМАТЕ СТАТУТ ПОД EUSS

СТЪПКА 1. Издайте код за споделяне, като отидете на www.gov.uk/view-prove-immigration-status  

СТЪПКА 2. Предоставете своя код за споделяне и дата на раждане на вашия наемодател.

СТЪПКА 3. Помолете ги да използват правителствената услугата за преглеждане на правото на наем www.gov.uk/view right-to-rent

КАНДИДАТСТВАХТ ЗА EUSS, НО ЧАКАТЕ РЕЗУЛТАТ

СТЪПКА 1. Намерете вашето удостоверение за кандидатстване. Ако не можете, обадете се на EU Resolution Centre. 

СТЪПКА 2. Предайте вашия сертификат на вашият наемодател.

СТЪПКА 3. Някои сертификати са цифрови,

и може да се проверят с код за споделяне. Ако не можете, помолете вашият наемодател да използвате услугата за проверка www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml 

ЗАПОМНЕТЕ: Никой не бива да ви отказва възможността да наемете имот в Обединеното кралство. Ако това се случи, потърсете съвет.

ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА 

Ако искате доступ до обезщетения, базирани на доходи, като Universal Credit, кандидатстването за EUSS е само първата стъпка. Ще трябва да покажете, че имате право да пребивавате в Обединеното кралство. Уседнал статут автоматично ви дава това право, но със временен уседнал статут ще ви трябва нещо допълнително.

АКО ИМАТЕ ВРЕМЕНЕН УСЕДНАЛ СТАТУТ

Има три основни начина да докажете допълнителното си право на пребиваване. Това може да се основава на:

ТЕКУЩА РАБОТА. Ще трябва да покажете, че работата ви е истинска и ефективна. Един от начините да го направите е да покажете, че доходът ви е достатъчен, за плащане на National Insurance през последните 3 месеца.

МИНАЛА РАБОТА. Може да отговаряте на изискванията, ако сте се пенсионирали, ако сте претърпели злополука или заболяване, поради което не можете да работите, ако наскоро сте имали бебе или ако сте загубили работата си наскоро и се надявате да се върнете на работа.

ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО. Близък член на семейството, който работи в Обединеното кралство и има статут по EUSS, или дете, което ходи на училище в Обединеното кралство, също може да ви помогне да докажете правото си на пребиваване.

Достъпът до публични средства е сложен процес и това е само обобщение. Моля, потърсете професионален съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ

Трябва да кандидатствам за EUSS

Намерете акредитиран от OISC съветник или имиграционен адвокат. Те могат да ви помогнат да разберете дали отговаряте на условията, да съберете доказателства и да подадете вашата апликация.

Имам проблеми с апликацията си

Свържете се с EU Resolution Centre на 0300 123 7379. Те могат да ви информират за състоянието на вашата апликация, да ви помогнат да влезете в онлайн порталът на апликацията ви ако сте загубили данните си за вход, и да отговорят на допълнителни въпроси.

Имам нужда от помощ, за да потвърдя правата си

Свържете се със специализиран съветник или адвокат, акредитиран от AQS. Може да потърсите съвет от Citizens Advice, Law Center или, ако имате проблеми свързани с вашата работа, да се свържете с Work Rights Centre.

Искам да докладвам за престъпления от омраза

Престъпленията от омраза са сериозни престъпления, извършени поради защитена характеристика като увреждане, сексуална ориентация или раса (това включва националност). Обадете се на полицията на 101 или подайте сигнал онлайн.

Download this information as a PDF file

À SAVOIR

Le EU Settlement Scheme (EUSS) est un nouveau permis de séjour (status) introduit pour protéger les droits des citoyen-ne-s de l’UE et leurs familles après le Brexit. Suis-je concerné-e ? Oui, si vous êtes un-e citoyen-ne de l’UE et que vous avez déménagé au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, ou si vous êtes un parent proche ou à charge.

VOTRE STATUS SOUS LE REGIME EUSS

Cela dépend de la durée de votre séjour au Royaume-Uni. Cinq ans vous donnent accès au settled status ; une durée inférieure au pre-settled status. Dans la plupart des cas, vous avez les mêmes droits (lire attentivement la section dédiée aux allocations/benefits). Rappel : le pre-settled status a une échéance. Si vous souhaitez vous installer au Royaume-Uni, vous devez soumettre une demande pour le settled status, une fois que vous aurez accumulé cinq ans de résidence. 

DROIT AU TRAVAIL

Si vous avez déposé une demande pour le EUSS, vous avez le droit de travailler au Royaume-Uni. Il existe deux façons de le prouver, en fonction de l’état d’avancement de votre demande.

VOUS AVEZ REÇU UN STATUS (settled ou pre-settled)

 1. Générez un Share Code au lien www.gov.uk/view-prove-immigration-status ;
 2. Transmettez votre Share Code et votre date de naissance à votre employeur ;
 3. Demandez-lui d’utiliser le service « View Right to Work » offert par le gouvernement britannique www.gov.uk/view-right-to-work

VOUS AVEZ FAIT UNE DEMANDE POUR LE EUSS, MAIS VOUS ÊTES EN ATTENTE D’UNE RÉPONSE 

 1. Trouvez votre certificat de demande (Certificate of Application). Si vous ne le trouvez pas, appelez le EU Settlement Resolution Centre ;
 2. Transmettez ce certificat à votre employeur ;
 3. Certains certificats sont numériques et peuvent être transmis au moyen d’un Share Code. Si vous ne pouvez pas le faire, appelez votre employeur pour utiliser le service « Employer Checking » www.gov.uk/employee-immigration-employment-status

RAPPEL : Personne ne peut vous refuser un emploi en raison de votre status. Si cela se produit, consultez un professionnel.

DROIT À LA LOCATION 

Si vous avez déposé une demande pour le EUSS, vous avez le droit de louer un bien immobilier (notamment un logement) au Royaume-Uni. Il y a deux manières de le prouver, selon l’état d’avancement de votre demande.

VOUS DÉTENEZ UN STATUS (settled ou pre-settled)

 1. Générez un Share Code au lien www.gov.uk/view-prove-immigration-status ;
 2. Transmettez votre Share Code et votre date de naissance au bailleur ;
 3. Demandez-lui d’utiliser le service « View Right to Rent » offert par le gouvernement britannique www.gov.uk/view-right-to-rent  

VOUS AVEZ FAIT UNE DEMANDE POUR LE EUSS, MAIS VOUS ÊTES EN ATTENTE D’UNE RÉPONSE

 1. Trouvez votre certificat de demande (Certificate of Application). Si vous ne le trouvez pas, appelez le EU Settlement Resolution Centre ;
 2. Transmettez le certificat à votre bailleur ;
 3. Certains certificats sont numériques et peuvent être transmis au moyen d’un Share Code. Si vous ne pouvez pas le faire, demandez à votre bailleur d’utiliser le service « Landlord Checking » : www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

RAPPEL : Personne ne peut vous refuser la possibilité de louer un bien immobilier au Royaume-Uni en raison de votre status. Si cela se produit, consultez un professionnel.

DEMANDER DES ALLOCATIONS

Si vous souhaitez demander des allocations liées aux revenus comme le Universal Credit, le premier pas est de faire votre demande. Il vous faudra aussi prouver votre droit au séjour au Royaume-Uni. Le settled status vous accorde automatiquement ce droit, tandis qu’avec le pre-settled status vous aurez à satisfaire d’autres prérequis (le « right to reside »).

VOUS DÉTENEZ UN PRE-SETTLED STATUS

Il y a trois moyens principaux de prouver votre droit au séjour supplémentaire. Cela peut se baser sur votre :

TRAVAIL ACTUEL. Vous devez prouver que votre travail en est un véritable et effectif. Pour ce faire, vous pouvez par exemple montrer d’avoir gagné suffisamment, dans les derniers trois mois, pour payer la National Insurance.  

TRAVAIL PASSÉ. Vous êtes éligible si vous êtes retraité-e, si vous avez eu un accident ou une maladie qui vous ont empêché de travailler, si vous avez eu un enfant récemment, ou encore si vous avez récemment perdu votre emploi et que vous souhaitez faire votre retour au travail. 

VOTRE FAMILLE. Vous êtes éligible si vous avez un parent proche travaillant au Royaume-Uni et qui détient un pre-settled ou settled status, ou encore un enfant fréquentant l’école au Royaume-Uni.

Les prérequis pour les allocations sont complexes, et ceci n’est qu’un résumé. Veuillez consulter un professionnel.  

OBTENIR DE L’AIDE

Je dois demander le settled ou le pre-settled status

Il vous faut un conseiller juridique agréé OISC ou un avocat spécialisé en immigration. Ils peuvent vous aider à comprendre si vous répondez aux critères, à rassembler les preuves et soumettre votre demande. 

J’ai des problèmes avec ma demande

Contactez le EU Settlement Resolution Centre au 0300 123 7379. Ils peuvent vous renseigner sur l’avancement de votre demande, vous aider avec l’accès en ligne et répondre à vos questions. 

J’ai besoin d’aide pour faire valoir mes droits

Contactez un conseiller juridique ou un avocat spécialisé et agréé AQS. Vous pouvez essayer le Citizens Advice, le Law Centre ou, si vous avez des problèmes au travail, le Work Rights Centre.

Je veux signaler un crime de haine (« Hate Crime »)

Un crime haineux est un crime grave commis en raison d’une caractéristique protégée comme le handicap, l’orientation sexuelle ou l’ethnie (y compris la nationalité). Appelez la police au 101 ou signalez-le en ligne.

Download this information as a PDF file

DA SAPERE

L’EU Settlement Scheme (EUSS) prevede un nuovo tipo di permesso soggiorno (settled o pre-settled status), introdotto per proteggere i diritti dei cittadini dell’UE, e dei loro familiari, residenti in Regno Unito, dopo la Brexit. Mi riguarda? Sì, se sei un/a cittadino/a europeo/a e ti sei trasferito/a in Regno Unito prima del 31 Dicembre 2020, o se sei un/a suo famigliare stretto/a o dipendente.

IL TUO STATUS CON L’EUSS

Il permesso di soggiorno che otterrai dipende dal periodo di residenza in Regno Unito. Con cinque anni di residenza, puoi ottenere il settled status; con meno di cinque anni, il pre-settled status. Nella maggior parte dei casi, si hanno gli stessi diritti (leggere attentamente la sezione dedicata ai benefits!). Ricorda: il pre-settled status ha una scadenza. Se vuoi stabilirti nel Regno Unito, dovrai fare richiesta di settled status dopo aver accumulato cinque anni di residenza continua. 

DIRITTO AL LAVORO

Se hai fatto richiesta con l’EUSS, hai il diritto di lavorare nel Regno Unito. Ci sono due modi per dimostrarlo, in base allo stato della tua richiesta. 

SE HAI RICEVUTO UNO STATUS (settled o pre-settled)

 1. Crea uno share-code partendo dal link www.gov.uk/view-prove-immigration-status  
 2. Condividi il tuo share-code e la tua data di nascita con il datore di lavoro.
 3. Chiedi loro di utilizzare il servizio “View Right to Work” sul sito del governo britannico al link www.gov.uk/view-right- to-work  

SE HAI FATTO RICHIESTA, MA NON HAI ANCORA RICEVUTO L’ESITO 

 1. Trova il Certificato di avvenuta richiesta (Certificate of Application). Se non riesci, chiama l’EU Settlement Resolution Centre.
 2. Presenta il Certificato al datore di lavoro
 3. Alcuni certificati sono digitali e possono essere presentati attraverso uno share-code. Se questo non è possibile, chiama il datore di lavoro e chiedi loro di utilizzare il servizio “Employer Checking” sul sito del governo britannico al link www.gov.uk/employee-immigration-employment-status  

IMPORTANTE: Nessuno dovrebbe negarti un impiego a causa del tuo status. Se ciò accade, richiedi una consulenza professionale.

DIRITTO DI AFFITTO

Se hai fatto richiesta con l’EUSS, hai il diritto di affittare una casa nel Regno Unito. Ci sono due modi per dimostrarlo, in base allo stato della tua richiesta. 

SE HAI RICEVUTO UNO STATUS (settled o pre-settled)

 1. Crea uno share-code partendo dal link www.gov.uk/view-prove-immigration-status 
 2. Condividi il tuo share-code e la tua data di nascita con il proprietario di casa.
 3. Chiedi loro di utilizzare il servizio “View Right to Rent” sul sito del governo britannico al link www.gov.uk/view right-to-rent

SE HAI FATTO RICHIESTA, MA NON HAI ANCORA L’ESITO 

 1. Trova il Certificato di avvenuta richiesta (Certificate of Application). Se non riesci, chiama l’EU Settlement Resolution Centre.
 2. Presenta il Certificato al proprietario di casa.
 3. Alcuni certificati sono digitali e possono essere presentati attraverso uno share-code. Se questo non è possibile, chiama il proprietario di casa e chiedi loro di utilizzare il servizio “Landlord Checking” sul sito del governo britannico al link www.eforms.homeoffice. gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

IMPORTANTE: Nessuno dovrebbe negarti di affittare una proprietà a causa del tuo status. Se ciò accade, richiedi una consulenza professionale.

RICHIESTA DI SUSSIDI PUBBLICI (BENEFITS)

Se vuoi richiedere dei sussidi basati sul reddito, come l’Universal Credit, fare richiesta di settled o pre-settled status è essenziale. Inoltre, dovrai dimostrare di avere il diritto di risiedere nel Regno Unito. Il settled status ti garantisce questo diritto automaticamente. Invece, con il pre-settled status dovrai soddisfare altri requisiti.

SE HAI IL PRE-SETTLED STATUS 

Ci sono tre modi principali per provare ulteriormente il tuo right to reside, in base a: 

Il TUO LAVORO ATTUALE. Dovrai dimostrare che il tuo lavoro è genuino ed effettivo. Un modo per farlo è dimostrare di aver guadagnato abbastanza per pagare il National Insurance negli ultimi 3 mesi.  

IL TUO LAVORO PASSATO. Puoi qualificarti se sei andato/a in pensione, se hai avuto un incidente o una malattia che non ti ha permesso di lavorare, se hai avuto un figlio di recente, o se hai perso il lavoro di recente e speri di tornare a lavorare.  

LA TUA FAMIGLIA. Anche un familiare stretto che lavora nel Regno Unito e ha uno status con l’EUSS, o un figlio che va a scuola nel Regno Unito possono aiutarti a qualificarti.  

I diritti relativi ai sussidi sono complessi e questo è solo un riassunto. Ti raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale.  

DOVE CERCARE SUPPORTO

Devo fare richiesta di settled o pre-settled status

Trova un consulente legale accreditato OISC o un avvocato per l’immigrazione. Loro ti possono aiutare a capire se hai requisiti, a trovare le prove, e a presentare la richiesta.

Ho riscontrato dei problemi con la mia richiesta 

Chiama l’EU Settlement Resolution Centre al 0300 123 7379. Loro possono darti degli aggiornamenti sulla tua richiesta, aiutarti ad accedere se hai perso i dettagli di accesso, e rispondere ad altre domande.

Ho bisogno di aiuto per affermare i miei diritti 

Contatta un consulente o un avvocato accreditati AQS. Puoi provare il Citizens’ Advice, il Law Centre o, se hai problemi sul lavoro, il Work Rights Centre. 

Voglio denunciare un crimine d’odio (“Hate Crime”)

L’Hate Crime è un reato grave commesso contro la disabilità, l’orientamento sessuale o l’etnia (inclusa la nazionalità). Chiama la polizia al 101, o segnalalo online

Download this information as a PDF file

PODSTAWY

System Osiedleńczy dla Obywateli Unii Europejskiej (EU Settlement Scheme, EUSS) to status imigracyjny wprowadzony w celu ochrony praw obywateli UE i ich rodzin po Brexicie. Czy dotyczy on mnie? Tak, jeśli jesteś obywatelem/obywatelką UE i przeprowadziłeś/łaś się do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., bądź też należysz do najbliższej rodziny lub pozostajesz na utrzymaniu takiej osoby.

TWÓJ STATUS W RAMACH EUSS

Zależy on od tego, jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Po pięciu latach pobytu przysługuje Ci status osoby osiedlonej, krótsze okresy pozwalają jedynie na status osoby tymczasowo osiedlonej. W większości przypadków obydwa statusy dają Ci te same prawa (przeczytaj uważnie rozdział Korzyści). Musisz jednak pamiętać, że status osoby wstępnie osiedlonej wygasa. Jeśli chcesz się osiedlić na stałe w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał/musiała ponownie złożyć wniosek do EUSS z chwilą, gdy osiągniesz okres pięciu lat pobytu w UK.

PRAWO DO PRACY 

Jeśli złożyłeś/aś wniosek do EUSS, masz prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Możesz to udowodnić na dwa sposoby, w zależności od postępów w procesie rozpatrywania Twojej aplikacji. 

POSIADASZ STATUS W RAMACH EUSS

KROK 1. Wygeneruj Share Code wchodząc na stronę www.gov.uk/view-prove-immigration-status

KROK 2. Podaj swój Share Code oraz datę urodzenia swojemu pracodawcy.

KROK 3. Poproś go o skorzystanie i zaczerpnięcie informacji z serwisu Government View Right to Work Service www.gov.uk/view-right- to-work

ZŁOŻYŁEŚ/ŁAŚ WNIOSEK DO EUSS, ALE CZEKASZ NA JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE

KROK 1. Znajdź swoje zaświadczenie o złożeniu wniosku. Jeśli nie możesz tego zrobić, zadzwoń do Centrum Rozstrzygania Sporów UE (EU Resolution Centre).

KROK 2. Przekaż certyfikat swojemu pracodawcy.

KROK 3. Niektóre certyfikaty mają formę cyfrową i można je sprawdzić za pomocą Share Code. Jeśli nie możesz tego zrobić, zadzwoń do pracodawcy, aby skorzystał z usługi sprawdzania certyfikatów przez pracodawcę: www.gov.uk/employee-immigration-employment-status

PAMIĘTAJ: Nikt nie powinien odmówić Ci zatrudnienia z powodu Twojego statusu. Jeśli tak się stanie, zasięgnij porady.

PRAWO DO WYNAJMU 

Jeśli złożyłeś/aś wniosek do EUSS, masz prawo do wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Istnieją dwa sposoby, aby to udowodnić, w zależności od postępów w rozpatrywaniu Twojego wniosku.

POSIADASZ STATUS W RAMACH EUSS 

KROK 1. Wygeneruj Share Code wchodząc na stronę www.gov.uk/view-prove-immigration-status

KROK 2. Podaj swój Share Code oraz datę urodzenia wynajmującemu.

KROK 3. Poproś go o skorzystanie z serwisu Government View Right to Rent www.gov.uk/view-rightto-rent

ZŁOŻYŁEŚ/AŚ WNIOSEK DO EUSS, JEDNAK CZEKASZ NA JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE 

KROK 1. Znajdź swoje zaświadczenie o złożeniu wniosku. Jeśli nie możesz tego zrobić, zadzwoń do Centrum Rozstrzygania Sporów UE (EU Resolution Centre).

KROK 2. Przekaż Certyfikat swojemu właścicielowi mieszkania.

KROK 3. Niektóre Certyfikaty są w formie cyfrowej i można je sprawdzić za pomocą Share Code. Jeśli nie ma takiej możliwości, poproś właściciela nieruchomości o skorzystanie z usługi sprawdzania certyfikatów przez właściciela domu (Landlord Checking Service) www.eforms.homeoffice. gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

PAMIĘTAJ: Nikt nie powinien odmówić Ci możliwości wynajęcia nieruchomości w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli tak się stanie, należy zasięgnąć porady.

UBIEGANIE SIĘ O ZASIŁKI

Jeśli planujesz ubiegać się o zasiłki oparte na dochodach, takie jak Universal Credit, złożenie wniosku do EUSS jest tylko pierwszym krokiem. Będziesz musiał/a również wykazać, że masz prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii. Status osoby osiedlonej daje Ci to prawo automatycznie, ale w przypadku statusu osoby wstępnie osiedlonej będziesz potrzebować czegoś jeszcze.

JEŚLI POSIADASZ STATUS OSOBY TYMCZASOWO OSIEDLONEJ

Istnieją trzy główne sposoby udowodnienia dodatkowego prawa do pobytu. Możesz to zrobić powołując się na:

BIEŻĄCĄ PRACĘ: Musisz wykazać, że pracujesz i naprawdę zarabiasz. Możesz to zrobić pokazując, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy zarobiłeś/aś wystarczająco dużo, aby zapłacić ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

PRZESZŁĄ PRACĘ: Możesz pokazać, że wykonywałeś/aś pracę w przeszłości w sytuacjach, w których: przeszedłeś/aś na emeryturę; miałeś/aś wypadek lub zapadłeś/aś na chorobę, która uniemożliwiła ci pracę; niedawno urodziło ci się dziecko; straciłeś/aś pracę niedawno i masz nadzieję na jej szybkie odzyskanie.

TWOJĄ RODZINĘ: Pomocą w ubieganiu się o Universal Credit może być posiadanie członka rodziny, który pracuje w Zjednoczonym Królestwie i uzyskał status EUSS czy dziecka, które uczęszcza do szkoły w Zjednoczonym Królestwie. Pamiętaj jednak, że zasady ubiegania się o uprawnienia do świadczeń są skomplikowane, a to jest tylko streszczenie.

Prosimy Cię o zasięgnięcie profesjonalnej porady.

UZYSKAJ POMOC

Muszę złożyć wniosek do EUSS (Systemu Osiedleńczego dla Obywateli Unii Europejskiej)

Znajdź akredytowanego przez OISC (Biuro Immigracyjne) doradcę lub prawnika imigracyjnego. Pomogą Ci oni zrozumieć, czy się kwalifikujesz, zebrać dowody i złożyć wniosek.

Mam problem z moim wnioskiem 

Skontaktuj się z Centrum Rozwiązywania Problemów UE pod numerem telefonu 0300 123 7379. Pracownicy centrum mogą udzielić Ci aktualnych informacji na temat stanu rozpatrywanego wniosku, pomóc w zalogowaniu się w przypadku utraty danych do logowania oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Potrzebuję pomocy w potwierdzeniu moich praw

Skontaktuj się z wyspecjalizowanym doradcą lub prawnikiem akredytowanym przez AQS (Standard Jakości Porad). Możesz skorzystać także z Citizens Advice (Biura Porad Obywatelskich), Centrum Prawnego lub jeśli masz problemy w pracy, z Work Rights Centre (Centrum Praw Pracowniczych). 

Chcę zgłosić przestępstwo z nienawiści

Przestępstwo z nienawiści to poważne przestępstwo popełnione ze względu na cechy chronione, takie jak niepełnosprawność, orientacja seksualna lub rasa (w tym narodowość). Zadzwoń na policję pod numer 101 lub zgłoś to online.

Download this information as a PDF file

ZAKLADO O EUSS (SETTLEMENT SCHEME)

O EU Setlmento (EUSS) si imigracnivo statuso so zuty e manushen taj lenge chalado te saj ashon andy Anglia pala Brexito. Trobuj ma kado? Jo, kana san anda EU ko avilas andy Anglia angla 31 Dec 2020, vat site varyko terejdy tutar taj san  zavislivo pe varikaste ko traji andy Anglia.   

TIRO STATUSO EUSS 

Kana trajis andy Anglia pansh bersh hat dentu settled status. Kana chisan andy Anglia inke pansh bersh hat dentu Pre-Settled Status. Kado statuso Pre – Settled Status si pe pansh bersh taj apal site keres tuke aplikacia po Settled Status pala panzhe bershen.

CHACIMO TE KERES BUTI 

Kana kerdan kady aplikacia po EUSS – hat situ chacimo te keres buti andy Anglia. 

Kado chachimo shaj  sikaves  

KANA SI TU O STATUSO 

 1. Shaj keres o share code ando internet; www.gov.uk/view-prove-immigration-status 
 2. de kado share code taj tiro datumo kano kerdilan andi buti 
 3. pen andi buti te zhan po www.gov.uk/view-righ-to-work 

KANA KERDAN APLIKACIA TAJ LESHIS PE TIRO STATUS TE AVEL 

 1. Rak tiro Certificate of Application. Kana nashtik rakes les, karaf o EU Resolution Centre 
 2. De kado Certificate of Application andy tiry buti
 3. Varykana kado certificate shaj avel ando interneto taj shaj keres o share code

Kana nashtik keres kado share code shaj penes andy buti te zhal po Employer Checking service www.gov.uk/emplyee-immigration-emplyment-status

TE ZHANES;  nastik konik penel tuke hot nashtik keres buti azyr ka tiro statuso. Kana varyko penel tuke kado hat zha te rakes profesionalos so hatarel kadaleske. 

CHACIMO TE LES KER

Kana kerdan kady aplikacia po EUSS – hat situ chacimo te les ker andy Anglia. 

Kado chachimo shaj  sikaves  

KANA SI TU O STATUSO 

 1. Shaj keres o share code ando internet; www.gov.uk/view-prove-immigration-status 
 2. de kado share code taj tiro datumo kano kerdilan tire landlordoske
 3. pen tire landlordoske te zhan po Government View Right to Rent Service www.gov.uk/view-right-to-rent

KANA KERDAN APLIKACIA TAJ LESHIS PE TIRO STATUS TE AVEL 

 1. Rak tiro Certificate of Application. Kana nashtik rakes les, karaf o EU Resolution Centre 
 2. De kado Certificate of Application andy tire landlordoske
 3. Varykana kado certificate shaj avel ando interneto taj shaj keres o share code

Kana nashtik keres kado share code shaj penes tire landlordoske te zhal po Landlord Checking Service www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml 

TE ZHANES;  nastik konik penel tuke hot nashtik les tuke ker kate andy Anglia. Kana varyko penel tuke kado hat zha te rakes profesionalos so hatarel kadaleske. 

APLIKACIE PE BENEFITURA 

Kana kames te keres aplikacia pe benefito sar Universal Credit. Kado EUSS is fery immigracnivo status. Jinke trobuj tut te sikaves hot sit o right to reside any Anglia. 

O Settled Status del tu automaticky chachimo te avel tu benefito sar o Universal Credit. 

Kana situ Pre-Settled Status trobuj tu jinke o right to reside andy Anglia. 

KANA SITU PRE – SETTLED STATUS 

Sar shaj sikaves hot situ o right to reside 

KERES BUTI; site keres buti; potis national insurance pe 3 shon 

KERDAN BUTI; san akanyk ando duchodko, vat sas tu nehoda, vat san nasvalo taj nashtik keres buti. 

Kana kerdilas tu  shavouro, vat chasardan tiry buti taj kames te rakes aver buti. 

TIRO CHALADO 

Shaj zuty te avel tu right to reside; kana varyko anda tiro chalado kerel buti andy Anglia taj siles o EUSS statuso, situ shavouro so pirel andy shkola 

Te den benefitura si komplikovanyvo. Kana si problemo e benefitonca trobuj te raken profesionalos ko hatarel kadaleske. 

KO SHAJ ZUTY TUME 

Tobuj ma aplikacia po EUSS

Rak advokatos  vat poradca so si les registracia po OISC. Kadala shaj zhutyn te keren aplikacia, taj penen tumenge soske papirosha trobuj tume. Taj keren kady aplikacia tumenge. 

Kana si problemo a aplikaciasa

Karven po Resolution Centre 0300 123 7379. Shaj penen tumenge so trobuj pe tumary aplikacia. 

Shaj zutin tume kana chasaren o log in taj shaj pushen lendar kana varyso kamen te zhanen. 

Kana situ problemo te sikaves hot shaj trajis andy Anglia 

Kontakovalin specialistos vat advokatos. Shaj pushes po Citizen Advice, Law Centre vat kana situ problemo any buti shaj pushes po Work Right Centre. 

Kamaf te reportovaly hate crime 

Kana varyko kusherel tu vat phenel tuke hot  nashtik keres varyso azyr ka chi can Anglicano, vat situ disability, vat tiry sexualnivo orientacia shaj karaves e shingalen po 101 vat shaj reportovalis kado online po interneto. 

Download this information as a PDF file

ELEMENTE DE BAZĂ

Programul de rezidență al UE (EUSS) este un statut de imigrație introdus pentru a proteja drepturile cetățenilor UE și ale familiei acestora după Brexit. Este pentru mine?  Da, dacă sunteți cetățean al UE care s-a mutat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, sau dacă un membru apropiat sau dependent al familiei dumneavoastră a făcut acest lucru.

STATUTUL DVS. ÎN CADRUL EUSS

Depinde de cât timp ați locuit în Regatul Unit. Cinci ani vă vor acorda statutul de stabilit (rezidență permanentă), perioade mai scurte – statutul de pre-stabilit (rezidență temporară).  În majoritatea cazurilor, aveți aceleași drepturi (citiți cu atenție secțiunea Ajutoare Sociale). Dar rețineți: Statutul de pre-stabilit (rezidență temporară) expiră. Dacă doriți să vă stabiliți în Marea Britanie, va trebui să aplicați din nou pentru EUSS, o dată ce ați acumulat cinci ani de reședință.

DREPTUL LA MUNCĂ

Dacă ați aplicat pentru EUSS, aveți dreptul de muncă în Regatul Unit. Există două modalități de a dovedi acest lucru, pe baza progresului cererii dumneavoastră.

AVEȚI STATUT SUB EUSS

PASUL 1. Emiteți un cod de distribuire accesând www.gov.uk/view-prove-immigration-status 

PASUL 2. Dați angajatorului dvs. codul de distribuire și data nașterii.

PASUL 3. Solicitați-le să utilizeze serviciul Guvernului de verificare a dreptului de muncă www.gov.uk/view-right- la locul de muncă

AȚI APLICAT LA EUSS, DAR AȘTEPTAȚI UN REZULTAT

PASUL 1. Găsiți-vă Certificatul de Aplicare. Dacă nu puteți, sunați la Centrul de Rezoluție al UE.

PASUL 2. Dați certificatul angajatorului dumneavoastră.

PASUL 3. Unele certificate sunt digitale și pot fi verificate cu un cod de distribuire. 

Dacă nu puteți, sunați-vă angajatorul pentru a utiliza Serviciul de verificare al angajatorului www.gov.uk/employee-immigration-employment-status 

REȚINEȚI: Nimeni nu ar trebui să vă refuze angajarea din cauza statutului dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, solicitați consiliere.

DREPTUL DE A ÎNCHIRIA

Dacă ați aplicat pentru EUSS, aveți dreptul de a închiria proprietăți în Regatul Unit. Pe baza progresului cererii dumneavoastră, există două modalități de a dovedi acest lucru.

AVEȚI STATUT SUB EUSS

PASUL 1. Emiteți un Cod de distribuire accesând: www.gov.uk/view-prove-immigration-status 

PASUL 2. Dați proprietarului dvs. codul de distribuire și data nașterii.

PASUL 3 Solicitați-le să utilizeze Serviciul Guvernului pentru dreptul de a închiria www.gov.uk/view- dreptul de închiriere

AȚI APLICAT PENTRU EUSS, DAR AȘTEPTAȚI UN REZULTAT

PASUL 1. Găsiți Certificatul de aplicare. Dacă nu puteți, sunați la Centrul de rezoluție al UE. 

PASUL 2. Dați Adeverința dvs. proprietarului. 

PASUL 3. Unele Adeverințe sunt digitale și pot fi verificate cu un cod de distribuire. Când aceasta nu este o opțiune, cereți proprietarului să folosească. Serviciul de verificare al proprietarului www.eforms.homeOffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml 

REȚINEȚI: Nimeni nu ar trebui să vă refuze șansa de a închiria proprietăți în Regatul Unit. Dacă se întâmplă acest lucru, solicitați sfaturi.

CEREREA DE AJUTOARE SOCIALE

Dacă doriți să solicitați ajutoare bazate pe venit, cum ar fi Universal Credit sau Credit Universal, aplicarea la EUSS este doar primul pas. 

De asemenea, va trebui să demonstrați că aveți dreptul de a locui în Regatul Unit. Statutul de stabilit (settled) vă dă acest drept automat, dar în cazul pre-stabilit (pre-settled), veți avea nevoie de altceva.

DACĂ AVEȚI STATUT PRE-STABILIT

Există trei modalități principale de a vă dovedi dreptul de ședere în mod suplimentar. Acest lucru se poate baza pe:

SERVICIUL DVS. ACTUAL. Va trebui să demonstrați că serviciul dumneavoastră este autentic și eficace. O modalitate de a face acest lucru este de a arăta că ați câștigat suficient pentru a plăti National Insurance sau Asigurări Naționale în ultimele 3 luni.

SERVICIUL DVS. DIN TRECUT. Vă puteți califica dacă v-ați pensionat, dacă ați avut un accident sau o boală care v-a lăsat în imposibilitatea de a lucra, dacă ați născut un copil recent sau dacă v-ați pierdut recent locul de muncă și sperați să vă întoarceți la locul de muncă.

FAMILIA DVS. Un membru apropiat al familiei care lucrează în Regatul Unit și are statut EUSS, un copil care merge la școală în Regatul Unit vă poate de asemenea ajuta să vă calificați.

Drepturile la ajutoare sociale sunt complexe, iar acesta este doar un rezumat. Vă rugăm să solicitați consiliere profesională.

OBȚINEȚI AJUTOR

Trebuie să aplic pentru EUSS

Găsiți un consilier acreditat  OISC sau un avocat de imigrație. Aceștia vă pot ajuta să înțelegeți dacă sunteți eligibil, să adunați probele și să trimiteți cererea.

Am probleme cu aplicația mea

Contactați Centrul de Rezoluție al UE (EU Resolution Centre) la: 0300 123 7379. Ei vă pot actualiza cu privire la starea aplicației, vă pot ajuta să vă autentificați dacă v-ați pierdut detaliile de conectare și să răspundă la orice întrebări.

Am nevoie de ajutor pentru a-mi afirma drepturile

Contactați un specialist AQS, consilier acreditat sau avocat. Puteți încerca: Biroul de Consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice) , Centrul de drept (Law Centre) sau, dacă aveți probleme la locul de muncă, Centrul pentru drepturile de muncă (Work Rights Centre).

Vreau să raportez infracțiunile motivate de ură

Infracțiunea motivată de ură reprezintă o infracțiune gravă comisă din cauza unei caracteristici protejate, cum ar fi dizabilitatea, orientarea sexuală sau rasa (aceasta include naționalitatea). Sunați la Poliție la 101 sau raportați-le online.

Download this information as a PDF file

LO BÁSICO

El EU Settlement Scheme (EUSS) es un estatus migratorio introducido para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE y sus familias después del Brexit. ¿Esto es para mí? Sí, si eres un/a ciudadano/a de la UE que se mudó al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, o su familiar cercano/a o dependiente.

TU ESTATUS BAJO EL EUSS

Depende de cuánto tiempo hayas vivido en el Reino Unido. Cinco años te otorgarán el “settled status”, un periodo más corto te otorgará el “pre-settled status”. En la mayoría de los casos, tendrás los mismos derechos (lee la sección sobre los beneficios atentamente). Pero recuerda: el “pre-settled status” expira. Si quieres instalarte en el Reino Unido permanentemente, tendrás que volver a solicitar el EUSS una vez hayas acumulado cinco años de residencia.

DERECHO AL TRABAJO

Si presentaste una solicitud para el EUSS, tienes derecho a trabajar en el Reino Unido. Hay dos formas de probarlo, dependiendo del progreso de tu solicitud.

TIENES EL STATUS BAJO EL EUSS

PASO 1: Crea un “Share Code” (código para compartir) yendo a www.gov.uk/view-prove-immigration-status

PASO 2: Dale el “Share Code” y tu fecha de nacimiento a tu empleador

PASO 3: Pídele que utilice el servicio “View Right to Work” del gobierno www.gov.uk/view-right- to-work

HAS SOLICITADO EL EUSS, PERO ESTÁS ESPERANDO EL RESULTADO

PASO 1: Encuentra tú “Certificate of Application” (Certificado de Solicitud). Si no lo encuentras, llame al EU Resolution Centre.

PASO 2: Dale el certificado a tu empleador

PASO 3: Algunos certificados son digitales y pueden ser comprobados con un “Share Code”. Si no es posible, pídele a tu empleador que use el “Employer Checking Service” www.gov.uk/employee-immigration-employment-status

ACUÉRDATE: Nadie debería negarte un empleo por causa de tu estatus. Si eso sucede, busca consejo.

DERECHO A ALQUILAR

Si presentaste una solicitud para el EUSS, tienes derecho a alquilar una propiedad en el Reino Unido. Hay dos formas de probarlo, dependiendo del progreso de tu solicitud.

TIENES EL STATUS BAJO EL EUSS

PASO 1: Crea un “Share Code” (código para compartir) yendo a  www.gov.uk/view-prove-immigration-status

PASO 2: Dale el “Share Code” y tu fecha de nacimiento al propietario

PASO 3: Pídele que utilice el servicio “View Right to Rent” del gobierno www.gov.uk/view-right-to-rent

HAS SOLICITADO EL EUSS, PERO ESTÁS ESPERANDO EL RESULTADO

PASO 1: Encuentra tú “Certificate of Application” (Certificado de Solicitud). Si no lo encuentras, llame al EU Resolution Centre.

PASO 2: Dale el certificado al propietario

PASO 3: Algunos certificados son digitales y pueden ser comprobados con un “Share Code”. Si no es posible, pídele al propietario que use el “Landlord Checking Service” www.eforms.homeoffice. gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

ACUÉRDATE: Nadie debería negarte la oportunidad de alquilar una propiedad por causa de tu estatus. Si eso sucede, busca consejo.

RECLAMAR BENEFICIOS

Si quieres  reclamar beneficios basados ​​en ingresos como el Universal Credit, solicitar el EUSS es solo el primer paso. También deberás demostrar que tienes derecho a residir en el Reino Unido. El “Pre-Settled Status” te otorga este derecho, pero con el “Pre-Settled Status”, necesitarás algo más.

SI TIENES EL PRE-SETTLED STATUS

Hay tres formas principales de probar tu derecho adicional a residir. Esto puede estar basado en tú:

TRABAJO ACTUAL. Tendrás que demostrar que tu trabajo es auténtico y efectivo. Una manera de hacerlo es demostrar que has ganado suficiente para pagar el National Insurance durante los últimos 3 meses. 

TRABAJO PASADO. Puedes calificar si estás jubilado/a, si tuviste un accidente o enfermedad que te dejó sin poder trabajar, si tuviste un bebé recientemente, o si perdiste tu trabajo recientemente y esperas volver a trabajar.

FAMILIA. Un/a familiar cercano/a que trabaja en el Reino Unido y tiene el estatus de EUSS, o un/a hijo/a que va a la escuela en el Reino Unido también puede ayudarte a calificar. 

Los derechos a los beneficios son complejos y esto es solo un resumen. Busca asesoramiento profesional.

OBTENER AYUDA 

Tengo que solicitar el EUSS

Encuentra un/a asesor/a o abogado/a de inmigración acreditado/a por el OISC. Podrán ayudarte a entender si eres elegible, colectar la evidencia, y enviar la solicitud. 

Estoy teniendo problemas con mi solicitud

Contacta al EU Resolution Centre al 0300 123 7379. Pueden informarte sobre el estado de tu solicitud, ayudarte a iniciar sesión en la plataforma digital si perdiste tus datos de “login”, y responder cualquier pregunta.

Necesito ayuda para hacer valer mis derechos

Ponte en contacto con un/a asesor/a o abogad/a especialista acreditado/a por AQS. Puedes probar el Citizens Advice Centre, Law Centre o, si tienes problemas en el trabajo, el Work Rights Centre. 

Quiero denunciar un delito de odio

El delito de odio es un delito grave cometido por causa de una característica protegida, como la discapacidad, la orientación sexual o la raza (esto incluye la nacionalidad). Llama a la Policía al 101 o repórtalo en línea.

For employers

Download this information as a PDF file

EMPLOYING SOMEONE WITH EUSS

Anyone who applied to the EUSS has a right to work in the UK.

This is valid if they are Settled, Pre-settled, or even if they are still awaiting a decision on their application. Deciding whether to employ someone based on the type of status they hold would be discriminatory. Don’t do it. Just be mindful of the different methods to check right to work.

THEY HAVE EUSS

Ask them to issue a Share Code. With the Share Code and their date of birth, check their status online on the Government’s View Right to Work service.

THEY APPLIED, BUT ARE WAITING FOR STATUS

Ask to see a Certificate of Application. If digital, check with a Share Code. When that’s not an option, make a note of the Home Office Reference Number at the top. Use this to obtain a Positive Verification Notice via the Government’s Employer Checking Service.

THEY HAVE NOT APPLIED, AND LACK ANY STATUS

Without an immigration status, they won’t have a right to work. If you were already employing them before 30 June 2021, you can continue to do so, give them 28 days to apply to the EUSS, and verify their right to work as above.

Download this information as a PDF file

PUNESIMI I DIKUJT ME EUSS

Kushdo që ka aplikuar në skemën e EUSS ka të drejta për të punuar në MB.

Kjo është e vlefshme nëse ato janë me qëndrim te përheshëm, te përkohshëm, ose madje dhe nëse janë ende në pritje të një vendimi për aplikim e tyre. Të vendosësh nëse do të punësosh dikë bazuar në llojin e statusit që do të kishin është diskriminuese. Mos e bëni. Vetëm kini parasysh që ka metoda të ndryshme për të kontrolluar të drejtën për të punuar.

KANE Status EUSS

Kërkojuni atyre të lëshojnë një kod të ndarës. Me Kodin Ndarës dhe data e tyre të lindjes, kontrolloni statusin e tyre në internet në  Shërbimin e Kontrollo të Drejtën të Punës.

KANË APLIKUAR, POR PRITET VENDIMI PER STATUS

Kërkoni të shihni një Certifikatë Aplikimi. Nëse është dixhitale, kontrolloni me një kod të Ndarës. Kur kjo nuk është një opsion, mbani shënim numrin e referencës së Home Office në krye. Përdoreni këtë për të marrë një Njoftim/Verifikim Pozitiv përmes Sherbimit  të Kontrollit të Punëdhënësve të Qeverisë.

NUK KANE APLIKUAR DHE MUNGON STATUSI

Pa një status imigrimi, ata nuk do të kenë të drejta për të punuar. Nëse i keni punësuar tashmë para datës 30 qershor 2021, ju mund të vazhdoni ta bëni këtë, jepuni atyre 28 ditë kohë  për të aplikuar në EUSS dhe verifikoni të drejtën e tyre për të punuar si më sipër.

Download this information as a PDF file

НАЕМАНЕ НА ЧОВЕК С EUSS

Всеки, който е кандидатствал за EUSS, има право да работи в Обединеното кралство.

Това е валидно, ако те имат уседнал статът, временен уседнал статут, или дори ако все още чакат решение по своята апликация. Решаването дали да назначите някого въз основа на вида на статута, който притежават, би било дискриминационно – не го правете. Имайте предвид различните методи, за да проверите дали човека има правото да работи в Обединеното кралство.

ИМАТ EUSS

Помолете ги да издадат код за споделяне. С този код и тяхната дата на раждане проверете състоянието им онлайн в услугата View Right to Work на правителството.

КАНДИДАТСТВАХА, НО ЧАКАТ СТАТУТ

Поискайте сертификат за кандидатстване. Ако е цифров, проверете с код за споделяне. Когато това не е опция, отбележете референтния номер от Home Office в горната част на сертификата. Използвайте този номер, за да получите известие за положителна проверка чрез правителствената служба за проверка за работодателите.

НЕ СА КАНДИДАТСТВАЛИ И НЯМАТ СТАТУТ

Без имиграционен статут те няма да имат право на работа. Ако вече сте ги назначавали преди 30 юни 2021 г., можете да продължите да го правите, и да им дадете 28 дни да кандидатстват за EUSS и след това да потвърдите правото им на работа, както е посочено по-горе.

Download this information as a PDF file

EMBAUCHER QUELQU’UN AVEC UN STATUS EUSS

Toute personne ayant déposé une demande auprès de l’EUSS a le droit de travailler au Royaume-Uni.

Cela est valable si la personne détient un pre-settled ou settled status, voire si elle est en attente d’une décision sur sa demande. Décider d’employer ou non une personne en fonction du type de status qu’elle détient est discriminatoire. Ne le faites pas ! Il existe différentes manières pour s’assurer du droit au travail de la personne concernée : renseignez-vous. 

SI LA PERSONNE A UN STATUS (settled ou pre-settled)

Demandez-lui de vous transmettre son Share Code. Muni de son Share Code et de sa date de naissance, vérifiez son status en ligne sur le service “View Right to Rent” du gouvernement britannique.

LA PERSONNE A FAIT UNE DEMANDE DE SÉJOUR, MAIS ELLE ATTEND UN STATUS

Demandez à voir un certificat de demande. S’il est numérique, vérifiez-le avec un Share Code. Si cela n’est pas possible, notez le numéro de référence du Ministère de l’Intérieur (Home Office) qui figure en haut du document. Utilisez-le pour obtenir un « Positive Verification Notice » via le service gouvernemental « Employer Checking ».

LA PERSONNE N’A PAS FAIT DE DEMANDE ET N’A AUCUN STATUS

Sans status d’immigration, ils n’auront pas le droit de travailler. Si vous les employiez déjà avant le 30 juin 2021, vous pouvez continuer à le faire, leur donner 28 jours pour déposer une demande auprès de l’EUSS, et vérifier leur droit à travailler (comme illustré ci-dessus).

Download this information as a PDF file

ASSUMERE QUALCUNO CON SETTLED O PRE-SETTLED STATUS

Chiunque abbia fatto domanda all’EUSS ha diritto a lavorare nel Regno Unito.  

Questo è valido per il settled, il pre-settled, o per chi è in attesa di ricevere l’esito. Decidere se assumere una persona in base al tipo di status che possiede sarebbe discriminatorio. Non farlo!  Informati invece sui diversi modi esistenti per verificare il diritto al lavoro di qualcuno. 

SE HANNO UNO STATUS

Chiedi loro di condividere uno share-code. Con lo share-code e la loro data di nascita, controlla il loro status online attraverso il servizio “View Right to Rent” sul sito del governo britannico.

SE HANNO FATTO DOMANDA, MA SONO IN ATTESA DELL’ESITO 

Chiedi di vedere un Certificate of Application. Se digitale, controllalo con lo share-code. Se questo non è possibile, prendi nota del numero di riferimento dell’Home Office. Verificalo tramite il servizio “Employer Checking” sul sito del governo britannico, per ottenere un Positive Verification Notice.

SE NON HANNO FATTO DOMANDA E NON HANNO UNO STATUS 

Chi non ha un permesso di soggiorno (status), non ha il diritto di lavorare. Se la persona è stata assunta prima 30 giugno 2021, può continuare a lavorare per te. Dovrai dare loro 28 giorni per fare domanda all’EUSS, e verificare il loro diritto a lavorare come illustrato sopra.

Download this information as a PDF file

DAWANIE ZATRUDNIENIA OSOBOM Z EUSS

Każda osoba, która złożyła podanie do EUSS ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Dotyczy to zarówno osób, które mają status osoby osiedlonej, status osoby tymczasowo osiedlonej lub oczekują na rozpatrzenie ich wniosku. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu na podstawie rodzaju statusu, jaki osoba szukająca zatrudnienia posiada, byłoby dyskryminacją. Wystrzegaj się tego. Pamiętaj o różnych metodach sprawdzania prawa do pracy.

OSOBY STARAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE POSIADAJĄ STATUS W RAMACH EUSS

Poproś o udostępnienie Share Code. Mając Share Code i datę urodzenia, sprawdź ich status online na rządowym serwisie View Right to Work.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE ZŁOŻYŁY PODANIE, ALE CZEKAJĄ NA JEGO ROZPATRZENIE

Poproś o pokazanie Certificate of Application (Certyfikatu Wniosku). Jeśli jest w formie cyfrowej, sprawdź go za pomocą Share Code. Jeśli nie jest to możliwe, zanotuj sobie numer referencyjny Home Office. Użyj go, aby uzyskać Powiadomienie o Pozytywnej Weryfikacji (Positive Verification Notice) za pośrednictwem Rządowego Serwisu Sprawdzania Pracodawców (Government’s Employer Checking Service).

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE NIE ZŁOŻYŁY PODANIA I NIE MAJĄ ŻADNEGO STATUSU 

Osoby bez statusu imigracyjnego, nie będą miały prawa do pracy. Jeśli zatrudniłeś/aś je przed 30 czerwca 2021 r., możesz kontynuować zatrudnienie, zaoferować im 28 dni na złożenie wniosku do EUSS i zweryfikować ich prawo do pracy w sposób opisany powyżej.

Download this information as a PDF file

KANA SHAJ DES BUTI VARIKAS KAS SI O EUSS 

Sako ko kerdas aplikacia po EUSS shaj kerel buti andy Anglia 

Kado si kana si le Settled status vat Pre- Settled Status vat kana leshines te dentu kado statuso. 

Si discriminacia kana chides buti manushes kana si le kado statuso. Fery te zhanes hot shaj keres cheko taj apal shaj des e manushen buti. 

KANA SILE EUSS 

Shaj pushes te keren o share code. Kana si share code taj  datumo kana kerdile, shaj keres cheko online; view right to work service. 

KANA KERDE APLIKACI TAJ LESHIN TE DEN LE STATUSO 

Shaj pushes te dentu Certificate of Application. Kana is online shaj keren o share code. Kana nashtyk keren o share code; skyryn tejle o refence number so si opral po lil.  Kadalesa shaj keres Positive Verification Notice ando Employer Checking Service. 

KANA CHIKERDE APLIKACIA TAJ NAJLE CHISOSKO STATUSO 

Kana naj le imigracnivo statuso, hat najle chacimo te keren buti. Kana dan le buti angla 30 June 2021, shaj keren tute,  site des le 28 dejs  te keren kady EUSS aplikcia te shaj keres o Verification Notice. 

Download this information as a PDF file

ANGAJAREA UNEI PERSOANE CU EUSS

Orice persoană care a depus o cerere pentru EUSS are dreptul de a lucra în Regatul Unit.

Acest lucru este valabil în cazul în care au statut de stabilit, pre-stabilit, sau chiar dacă aceștia sunt încă în așteptarea unei decizii la aplicația lor. Decizând dacă să angajeze o persoană pe baza tipului de statut pe care îl dețin ar fi discriminatorie. Nu faceți acest lucru. Doar să fiți conștient de diferitele metode pentru a verifica dreptul de a lucra.

EI AU EUSS

Solicitați-le să emită un cod de distribuire (Share Code). Cu acest cod de distribuire și data nașterii lor, verificați-le statutul lor online cu privire la dreptul serviciului Guvernului de a vedea dreptul de lucru.

EI AU APLICAT, DAR AȘTEAPTĂ STATUTUL

Solicitați să vedeți un certificat de aplicare. 

Dacă acesta este digital, verificați cu un cod de distribuire. Atunci când acest lucru nu este o opțiune, notați numărul de referință dat de Ministerul de Interne (Home Office) în partea de sus. Utilizați-l pentru a obține o notificare de verificare pozitivă prin intermediul Serviciului de verificare al angajatorului al Guvernului.

ACEȘTIA NU AU APLICAT ȘI NU AU NICIUN STATUT

Fără un statut de imigrație, ei nu vor avea dreptul de a lucra. Dacă i-ați angajat deja înainte de 30 iunie 2021, puteți continua să faceți acest lucru, să le oferiți 28 de zile pentru a aplica pentru EUSS și să le verificați dreptul de a lucra precum mai sus.

Download this information as a PDF file

EMPLEAR A ALGUIEN CON EUSS

Cualquiera que haya presentado una solicitud para el EUSS tiene derecho a trabajar en el Reino Unido. Esto es válido si tienen el estatus “Settled” o el “Pre-Settled”, o incluso si todavía están esperando el resultado de su solicitud. Decidir si contratar a alguien en función del tipo de estatus que tienen sería discriminatorio. No lo hagas. Solo ten en cuenta los diferentes métodos para verificar el derecho al trabajo.

TIENEN EL EUSS

Pídeles que compartan un “Share Code”. Usando el “Share Code” y su fecha de nacimiento, comprueba su estatus en línea usando el servicio “Right to Work” del gobierno.

HAN SOLICITADO, PERO ESTÁN ESPERANDO EL ESTATUS

Pide ver un “Certificate of Application”. Si es digital, compruébalo con un “Share Code”. Si no es una opción, toma nota del “Home Office Reference Number” en la parte superior del certificado. Úsalo para obtener un “Positive Verification Notice” a través del “Employer Checking Service” del gobierno. 

NO HAN SOLICITADO Y NO TIENEN ESTATUS 

Sin un estatus migratorio, no tendrán derecho a trabajar. Si ya los estabas empleando antes del 30 de junio de 2021, puedes continuar haciéndolo. Dales 28 días para solicitar la EUSS, y luego comprueba su derecho a trabajar como se indica arriba.

This project is in collaboration with the Work Rights Centre.