Know your rights cards

Use this physical resource to find out what your rights are, once you’ve been granted Settled or Pre-Settled status under the EU Settlement Scheme.

Information is available in 9 community language translation below. 

About the EU Settlement Scheme

The Home Office set up the EU Settlement Scheme as a result of the UK’s decision to leave the EU and end free movement.

The Scheme is for EEA, EU and Swiss citizens (and their family members of any nationality) to apply in order to receive a new immigration status that protects their rights to continue to live in the UK.

Please note: When physical cards are in stock again the option to complete a request form appears below below. There will be no charge for the cards and postage.

You can also download and print your own cards at home.

number of cards distributed

number of organisations and community groups reached

Know your rights:
Settled status (or Indefinite Leave to Remain)

You are eligible to apply for settled status if you: 

 • Started living in the UK by 31 December 2020
 • Have lived in the UK continuously for 5 years*

*Continuous residence means that you have not been absent from the UK for more than 6 months in a period of 12 months, for 5 consecutive years. Exceptions apply.

You will be able to: 

 • Work in the UK
 • Access the NHS
 • Enrol in education or continue studying
 • Travel in and out of the UK
 • Access public funds such as benefits and pensions
 • Stay in the UK as long as you like
 • Bring your family to live in the UK 

EU citizens with settled status have the same rights as they did before Brexit.

If you have settled status, you can spend up to 5 years in a row outside the UK without losing your status.

If you are a Swiss citizen, you and your family members can spend up to 4 years in a row outside the UK without losing your status.

You will be asked to prove your status using a ‘share code’ when accessing the NHS, applying for a job, renting a property, and applying for welfare benefits and/or social assistance.

Link: official Home Office website where you can view and prove your immigration status 

Watch: video on how to prove your status with a ‘share code’

Know your rights:
Pre-settled status (or Limited Leave to Remain)

You are eligible to apply for pre-settled status if you: 

 • Started living in the UK by 31 December 2020
 • Have lived in the UK for less than 5 years

With pre-settled status you will be able to: 

 • Work in the UK
 • Access the NHS
 • Enrol in education or continue studying
 • Travel in and out of the UK
 • Have limited access to public funds (subject to change)
 • Bring certain family members to live in the UK (subject to change)

You should apply for settled status once you have lived in the UK for up to 5 years continuously.

With pre-settled status, you will need the ‘right to reside’ to access welfare and benefits from the state. You do not automatically have the ‘right to reside’ if you have pre-settled status. You do this by proving you have a job or are self-employed, you have savings you can use, or you are a student.

You will be asked to prove your status using a ‘share code’ when accessing the NHS, applying for a job, renting a property, and applying for welfare benefits and/or social assistance.

Link: official Home Office website where you can view and prove your immigration status 

Watch: video on how to prove your status with a ‘share code’

For more help please contact:

 

Download this information as a PDF file

Njihni të drejtat tuaja:
Statusi i qendrimit (ose leja e qendrimit të përhershëm)

Ju keni të drejtë të aplikoni për statusin e përhershëm të qendrimit nëse:

 • Keni filluar të jetoni në Mbretërinë e Bashkuar (MB) nga 31 Dhjetor 2020
 • Keni jetuar në Mbretërinë e Bashkuar vazhdimisht për 5 vjet *

* Qëndrimi i vazhdueshëm do të thotë që ju nuk keni munguar në MB për më shumë se 6 muaj në një periudhë prej 12 muajsh, për 5 vjet rresht. Ka përjashtime.

Ju do të jeni në gjendje të:

 • Punoni në Mbretërinë e Bashkuar
 • Perdorni sherbimet e NHS
 • Regjistroheni në arsim ose vazhdoni studimet
 • Udhëtoni brenda dhe jashtë MB
 • Qasje në fondet publike siç janë ndihmat sociale dhe pensionet
 • Qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar për sa kohë që dëshironi
 • Sillni familjen tuaj për të jetuar në Mbretërinë e Bashkuar

Shtetasit e BE-së me status të përhershëm të qendrimit kanë të njëjtat të drejta si ato para Brexit.

Nëse keni status të përhershëm të qendrimit, ju mund të kaloni deri në 5 vjet me radhë jashtë MB-së pa humbur statusin tuaj.

Nëse jeni një shtetas zviceran, ju dhe anëtarët e familjes suaj mund të kaloni deri në 4 vjet me radhë jashtë Mbretërisë së Bashkuar pa humbur statusin tuaj.

Do t’ju kërkohet të vertëtoni statusin tuaj duke përdorur një “kod” kur përdorni NHS, kur aplikoni për një punë, kur merrni me qira një pronë dhe kur aplikoni për përfitime të ndihmës sociale dhe / ose asistence sociale.

Linku: faqja zyrtare e Ministrisë së Brendshme ku mund të shihni dhe të vërtetoni statusin tuaj të emigrimit.

Shiko: video se si të vërtetoni statusin tuaj me një ‘kod’

Njihni të drejtat tuaja:
Statusi i qendrimit të përkohshëm (ose leja e qendrimit të përkohshëm)

Ju keni të drejtë të aplikoni për status të qendrimit të përkohshëm nëse:

 • Filloni të jetoni në Mbretërinë e Bashkuar nga 31 Dhjetor 2020
 • Keni jetuar në MB për më pak se 5 vjet

Me statusin e përkohshëm të qendrimit ju do të mund të:

 • Punoni në Mbretërinë e Bashkuar
 • Përdorëni NHS-në
 • Regjistrohuni për edukim ose të vazhdoni studimet
 • Udhëtoni brenda dhe jashtë MB
 • Qasje të kufizuar në fondet publike (mund të ndryshojë)
 • Sillni disa anëtarë të familjes për të jetuar në Mbretërinë e Bashkuar (mund të ndryshojë)

Ju duhet të aplikoni për statusin e përhershëm të qendrimit pasi të keni jetuar në MB për deri në 5 vjet vazhdimisht.

Me statusin e përkohshëm të qendrimit do të ju duhet ‘e drejta për të banua’ për të marr ndihma sociale dhe për mirëqenie. Ju nuk do të keni automatikisht ‘të drejtën për të banuar’ nëse keni status të përkoshëm të qendrimit. Ju duhet të bëni këtë duke vërtetur se keni një vend pune ose jeni i vetëpunësuar, keni kursime që mund të përdorni, ose jeni student.

Do të ju kërkohet të vërtetoni statusin tuaj duke përdorur një “kod” kur të përdoreni NHS, kur aplikoni për punë, kur merrni me qira një pronë dhe kur aplikoni për ndihma sociale ose asistence sociale.  

Linku: faqja zyrtare e Ministrisë së Brendshme ku mund të shihni dhe të vërtetoni statusin tuaj të emigrimit.

Shiko: video se si të vërtetoni statusin tuaj me një ‘kod’

Për më shumë ndihmë ju lutem kontaktoni:

 

Download this information as a PDF file

Вашите права:
Уседнал статут / Settled status (или Indefinite Leave to Remain)

Може да кандидаствате за уседнал статут, ако сте:

 • Започнали да живеете във Великобритания преди 31 декември 2020г.
 • Живели във Великобритания 5 последователни години*

*Това означава да не сте били извън Великобритания за повече от 6 месеца в период от 12 месеца, за 5 последователни години. Прилагат се изключения.

С уседнал статут имате правото да:

 • Работите във Велкобритания
 • Ползвате здравеопазване
 • Започнете или продължите Вашето образование
 • Напускате Вликобритания
 • Имате достъп до публични средства като помощи и пенсии
 • Останете във Великобритания колкото пожелаете
 • Доведете семейството Ви да живее във Великобритания

Европейски граждани с уседнал статут имат същите права, които са имали преди Брекзит.

Ако имате уседнал статут, може да прекарате до 5 последователни години извън Великобритания без да губите статута си.

Ако сте гражданин на Швейцария, Вие и Вашето семейство може да прекарате до 4 последователни години извън Вликобритания без да губите статута си.

За достъп до здравеопазване, при кандидастване за работа, помощи или при наемане на жилище, ще е нужно да докажете своя статут с код за споделяне.

Линк към официалната страница на Home Office, където може да прегледате и докажете своя имиграционен статут.

Линк към видео, което показва как да доказвате Вашият имиграционен статут с код за споделяне.

Вашите права:
Временен уседнал статут / Pre-settled status (или Limited Leave to Remain)

Може да кандидаствате за временен уседнал статут, ако сте:

 • Започнали да живеете във Великобритания преди 31 декември 2020г.
 • Живели във Великобритания за по-малко от 5 години

С временен уседнал статут имате правото да:

 • Работите във Велкобритания
 • Ползвате здравеопазване
 • Започнете или продължите Вашето образование
 • Напускате Вликобритания
 • Имате ограничен достъп до публични средства (подлежи на промяна)
 • Доведете определени членове на семейстовто Ви да живеят във Великобритания (подлежи на промяна)

Трябва да кандидатствате за уседнал статут, след като сте живели във Великобритания 5 последователни години.

Ще се нуждаете от право на пребиваване, за да имате достъп до публични средства като помощи и пенсии. Право на пребиваване не се получава автоматично с придобиване на временен уседнал статут. За да получите право на пребиваване трябва да имате работа или да сте самоосигуряващ се, да имате спестявания, или да сте студент.

За достъп до здравеопазване, при кандидастване за работа, помощи или при наемане на жилище, ще е нужно да докажете своя статут с код за споделяне.

Линк към официалната страница на Home Office, където може да прегледате и докажете своя имиграционен статут.

Линк към видео, което показва как да доказвате вашият имиграционен статут с код за споделяне.

За повече информация, моля свържете се с:

 

Download this information as a PDF file

Connaissez vos droits:
Statut de résident permanent ou «Settled status»

Vous pouvez demander le «Settled status» si:

 • Vous avez commencé à vivre au Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2020
 • Vous avez vécu au Royaume-Uni pendant une période continue de 5 ans*

*«Résidence continue» signifie que vous n’êtes pas absent du Royaume-Uni pendant plus de 6 mois au total sur une période de 12 mois. Certaines exceptions s’appliquent.

Avec le «Settled status», vous aurez les mêmes droits qu’un citoyen britannique.

Vous aurez le droit de:

 • Travailler au Royaume-Uni
 • Accéder au système de la santé publique (“NHS”)
 • S’inscrire aux études ou poursuivre ses études
 • Voyager au Royaume-Uni et à l’étranger
 • Accéder au régime de protection sociale (tel que retraite et allocations)
 • Rester au Royaume-Uni autant que vous le souhaitez
 • Droit au regroupement familial

Les citoyens de l’UE ayant le «Settled status» ont les mêmes droits qu’avant Brexit.

Si vous avez le «Settled status», vous pouvez passer jusqu’à 5 ans de suite hors du Royaume-Uni sans perdre votre statut. 

Si vous êtes citoyen suisse, vous et les membres de votre famille pouvez passer jusqu’à 4 ans de suite hors du Royaume-Uni sans perdre votre statut. 

Il vous sera demandé de prouver votre statut en partageant un code («share-code»), lorsque vous accédez au NHS, postulez à un emploi, louez une propriété et/ou accédez aux services de protection et aide sociales («benefits»).

Lien: site officiel du Ministère de l’Intérieur («Home Office») où vous pouvez consulter et prouver votre statut.

À regarder: vidéo montrant comment prouver votre statut à l’aide d’un «share-code».

Connaissez vos droits:
Statut provisoire de résident ou «Pre-settled status»

Vous pouvez demander le «Pre-settled status» si :

 • Vous avez commencé à vivre au Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2020
 • Vous avez vécu au Royaume-Uni depuis moins de 5 ans

Vous aurez le droit de:  

 • Travailler au Royaume-Uni
 • Accéder au système de la santé publique («NHS»)
 • S’inscrire aux études ou poursuivre ses études
 • Voyager au Royaume-Uni et à l’étranger
 • Vous aurez un accès limité à au régime de protection sociale (sujet à changement)
 • Seulement certains membres de votre famille pourront vous rejoindre pour vivre au Royaume-Uni (sujet à changement)

Après avoir vécu au Royaume-Uni pendant une période continue de 5 ans, vous devez demander le « Settled Status ».

Avec le «Pre-settled status», vous devez obtenir le droit de séjour au Royaume-Uni («right to reside») afin d’avoir accès au régime de protection sociale. Le droit de séjour n’est pas obtenu automatiquement avec le «Pre-settled status», mais il vous faut prouver que vous avez un emploi ou que vous êtes travailleur indépendant, que vous disposez d’économies suffisantes ou que vous êtes étudiant(e).  

Il vous sera demandé de prouver votre statut en partageant un code («share-code») lorsque vous accédez au NHS, postulez à un emploi, louez une propriété et/ou accédez aux services de protection et aide sociales («benefits»).

Lien: site officiel du Ministère de l’Intérieur («Home Office») où vous pouvez consulter et prouver votre statut.

À regarder: vidéo montrant comment prouver votre statut à l’aide d’un «share-code».

Pour plus d’aide, veuillez contacter les organisations suivantes:

Download this information as a PDF file

Conosci i tuoi diritti:
Permesso di soggiorno permanente o “Settled Status”

Potete richiedere il “Settled Status” se:

 • Avete iniziato a vivere nel Regno Unito entro e non oltre il 31 dicembre 2020
 • Avete vissuto nel Regno Unito per 5 anni in modo continuativo*

*“Residenza continua” significa che, per 5 anni consecutivi, non siete stati assenti dal Regno Unito per più di sei mesi ogni periodo di 12 mesi. Si applicano alcune eccezioni.

Con il “Settled Status”, avrete gli stessi diritti di cui gode un cittadino del Regno Unito.

Avrete il diritto di:

 • Lavorare nel Regno Unito
 • Accedere al servizio sanitario nazionale (“NHS”)
 • Accedere all’istruzione e/o continuare a studiare
 • Viaggiare dentro e fuori il Regno Unito
 • Accedere ai servizi di previdenza e assistenza sociale (“benefits”) e alla pensione
 • Restare nel Regno Unito finché volete
 • Diritto al ricongiungimento famigliare

I cittadini dell’UE aventi il “Settled status” hanno gli stessi diritti che avevano prima della Brexit.

Se avete il “Settled status”, potete trascorrere fino a 5 anni di fila al di fuori del Regno Unito senza perdere il vostro status.

Se siete cittadini svizzeri, voi e i vostri famigliari potrete trascorrere fino a 4 anni di fila al di fuori del Regno Unito senza perdere il vostro status.

Vi sarà chiesto di dimostrare il vostro status condividendo un codice (“share-code”) quando accederete al servizio sanitario nazionale, farete domanda di lavoro, affitterete una proprietà e/o accederete ai servizi di previdenza e assistenza sociale (“benefits”).

Link: sito ufficiale del Ministero dell’Interno (“Home Office”) dove è possibile visualizzare e provare il proprio status.

Guarda: video che mostra come provare il proprio status con uno “share-code”

Conosci i tuoi diritti:
Permesso di soggiorno temporaneo o “Pre-settled Status”

Potete richiedere ilPre-Settled Status” se:

 • Avete iniziato a vivere nel Regno Unito entro e non oltre il 31 dicembre 2020
 • Avete vissuto nel Regno Unito per meno di 5 anni

Avrete il diritto di:

 • Lavorare nel Regno Unito
 • Accedere al servizio sanitario nazionale (“NHS”)
 • Accedere all’istruzione e/o continuare a studiare
 • Viaggiare dentro e fuori il Regno Unito
 • Avrete accesso limitato ai servizi di previdenza e assistenza sociale (“benefits”) (soggetto a modifiche)
 • Potrete portare alcuni membri della famiglia a vivere nel Regno Unito (soggetto a modifiche)

Con il “Pre-settled Status”, avrete bisogno del diritto di soggiorno (“right to reside”) in Regno Unito per poter accedere ai servizi di previdenza e assistenza sociale. Infatti, il diritto di soggiorno non si ottiene automaticamente con il “Pre-settled Status”, ma lo si ottiene dimostrando di avere un lavoro o di essere libero/a professionista, di avere dei risparmi disponibili o di essere uno/a studente/essa.

Vi sarà chiesto di dimostrare il vostro status condividendo un codice (“share-code”) quando accederete al servizio sanitario nazionale, farete domanda di lavoro, affitterete una proprietà e/o accederete ai servizi di previdenza e assistenza sociale (“benefits”).

Link: sito ufficiale del Ministero dell’Interno (“Home Office”) dove è possibile visualizzare e provare il proprio status.

Guarda: video che mostra come provare il proprio status con uno “share-code”

Per ulteriori informazioni e supporto potete contattare le seguenti organizzazioni:

 

Download this information as a PDF file

Poznaj swoje prawa:
Status osoby osiedlonej (lub pobyt na czas nieokreślony)

Możesz starać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej jeśli:

 • zaczęłaś/zacząłeś mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku
 • mieszkałaś/mieszkałeś w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez ostatnie pięć lat*

*Nieprzerwany pobyt oznacza, że nie opuszczałaś/łeś Wielkiej Brytanii na dłużej niż 6 miesięcy przez okres 12 miesięcy w każdym roku w ciągu ostatnich 5 lat. Obowiązują wyjątki.

Będziesz mieć prawo do:

 • pracy w Wielkiej Brytanii
 • dostępu do systemu służby zdrowia
 • podjęcia edukacji lub kontynuowania jej
 • podróżowania do i z Wielkiej Brytanii
 • dostępu do środków publicznych, takich jak świadczenia socjalne i emerytury
 • pozostania w Wielkiej Brytanii tak długo jak chcesz
 • sprowadzenia swojej rodziny do Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE posiadający status osoby osiedlonej mają takie same prawa jak przed Brexitem.

Jeśli posiadasz status osoby osiedlonej możesz spędzić pięć lat nieprzerwanie żyjąc poza Wielką Brytanią nie tracąc przy tym swojego statusu.

Jeśli jesteś obywatelem Szwajcarii, ty oraz członkowie twojej rodziny mogą spędzić do 4 lat z rzędu poza granicami Wielkiej Brytanii, nie tracąc przy tym swojego statusu.

Zostaniesz poproszona/poproszony o potwierdzenie swojego statusu osoby osiedlonej za pomocą „kodu weryfikacyjnego” (share code), kiedy będziesz chciała/chciał skorzystać ze służby zdrowia, starać się o pracę, wynająć mieszkanie lub ubiegać się o świadczenia socjalne i/lub pomoc socjalną.  

Link: oficjalna strona Home Office, gdzie możesz sprawdzić i potwierdzić swój status immigracyjny.

Oglądaj: film o tym, jak potwierdzić swój status za pomocą “kodu weryfikacyjnego” (tak zwanego share code).

Poznaj swoje prawa:
Tymczasowy status osoby osiedlonej (lub pobyt na czas określony)

Masz prawo do ubiegania się o tymczasowy status osoby osiedlonej, jeśli: 

 • zaczęłaś/zacząłeś mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku
 • mieszkasz w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat.

Jako posiadaczka/posiadacz tymczasowego statusu osoby osiedlonej będziesz mogła/mógł: 

 • pracować w Wielkiej Brytanii
 • korzystać z systemu służby zdrowia
 • podjąć lub kontynuować edukację
 • podróżować do i z Wielkiej Brytanii
 • mieć ograniczony dostęp do środków publicznych (może ulec zmianie)
 • sprowadzić niektórych członków rodziny w celu ich osiedlenia w Wielkiej Brytanii (może ulec zmianie)

Powinnaś/powinieneś ubiegać się o status osoby osiedlonej, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres do 5 lat.

Jako posiadaczka/posiadacz tymczasowego statusu osoby osiedlonej będziesz potrzebować “prawa do pobytu”, aby uzyskać dostęp do świadczeń lub pomocy socjalnej. Prawo pobytu przysługuje ci, jeśli masz pracę lub jesteś osobą samozatrudnioną, posiadasz oszczędności, z których możesz korzystać lub jeśli jesteś studentem.

Zostaniesz poproszona/poproszony o potwierdzenie swojego statusu za pomocą „kodu weryfikacyjnego” (share code), kiedy będziesz chciała/chciał skorzystać ze służby zdrowia, starać się o pracę, wynająć mieszkanie lub ubiegać się o świadczenia i/lub pomoc socjalną.  

Link: oficjalna strona Home Office, gdzie możesz sprawdzić i potwierdzić swój status immigracyjny.

Oglądaj: film o tym, jak potwierdzić swój status za pomocą “kodu weryfikacyjnego” (tak zwanego share code).

Aby uzyskać więcej pomocy, prosimy o kontakt:

Download this information as a PDF file

Zhanen tumaro chachimo andy Anglia:
Settled status (shaj ashon kate andy Anglia po intrego trajo)

Shaj keren kady aplikaci kana trajin andy Anglia:

 • Avilan andy Angli angla 31 December 2020
 • Taj trajindan andy Anglia pe 5 bersh*

*Te avel tume kado Settled status, site trajin andy Anglia pe 5 bersh taj nastik zhantar avry pe maj but sar 6 shon ando sako jejk bersh anda kodola 5 bersh so trajin andy Anglia

 Kado statuso del tume chachimo te:

 • Keren buti andy Anglia
 • Shaj zhan ka e doktorura ando NHS
 • Shaj piren andy skola taj shaj siton
 • Shaj zhan avry anda Anglia taj aven palpale kana kamen
 • Den tume socialnivo louve
 • Shaj ashon kate andy Anglia intrego trajo
 • Shaj anen tumaro chalado te traji tumenca andy Anglia

Manusha anda Evropskyvo Unia si le sa legalnivo cacimo sar kana nas o Brexito.

Kana situ kado Settled Status hat shaj aves avry anda Anglia pe 5 persh taj sa inke tiro statuso avela lasho taj muken tu palpale te aves.

Kana san anda Svedo saj aves avry anda Anglia per 4 bersh thaj sa inke muken tume palpale te aven andy Aglia.

E authority  shaj pushen tumendar kado statuso kana zhan:

 • Ande doktora (NHS), kana
 • Zhan te raken buti,
 • Kana kamen te len ker
 • Kana keren aplicakacie pe benefitura

pushen tumendar te sikaven tumaro statuso; shaj sikaven less kana keren  o “share code” 

Shaj keren kado “share code” pe kado link

Shaj dyken video sar te keren kado “share code”

Zhanen tumaro chachimo andy Anglia:
Pre-settled status (chachimo te ashon andy Anglia pe 5 bersh)

 • Avilan andy Anglia angla 31 December 2020
 • Trajin andy Anglia taj inke chisan kate pe 5 bersh

Kado status del tume chachimo te:

 • Keren buti andy Anglia
 • Shaj zhan ka doktori (NHS)
 • Piren andy skola, te siton
 • Shaj zan avry taj palpale andy Anglia kana kamen
 • Shaj keren aplikaci pe socialnivo benefitura
 • Tumaro chalado shaj avel kate te traji tumenca andy Anglia (fery variko)

Kadale statusosa trobuj tu “right tu reside” te den tume socialnivo benefitura.

Kado “right to reside”avel tu kana:

 • Kerdan buti kate andy Anglia
 • Situ louva taj chitrobuj te keres buti
 • San student taj pires te sitos

E authority  shaj pushen tumendar kado statuso kana zhan:

 • Ande doktora (NHS)
 • Zhan te raken buti
 • Kana kamen te len ker
 • Kana keren aplicakacie pe benefitura

Pushen tumendar te sikaven tumaro statuso; shaj sikaven less kana keren  o “share code”

Shaj keren kado “share code” pe kado link

Shaj dyken video sar te keren kado “share code”

Download this information as a PDF file

Cunoașteți-vă drepturile:
Statutul de rezidență permanentă (sau Indefinite Leave to Remain)

Sunteți eligibili să solicitați statutul de rezidență permanentă dacă:

 • Ați început să locuiți în Marea Britanie până la 31 decembrie 2020
 • Ați locuit în Marea Britanie timp de 5 ani în continuu*

* Ședere continuă înseamnă că nu ați lipsit din Marea Britanie mai mult de 6 luni într-o perioadă de 12 luni, timp de 5 ani consecutivi. Se aplică excepții.

Veți putea:

 • Lucra în Marea Britanie
 • Accesa NHS
 • Aplica la studii sau continua învățământul
 • Călători în și din Marea Britanie
 • Accesa fonduri publice, cum ar fi beneficiile și pensiile
 • Rămâne în Marea Britanie atît timp cât doriți
 • Aduce familia dvs să locuiască în Marea Britanie

Cetățenii UE cu statut de rezidență permanentă au aceleași drepturi ca și înainte de Brexit.

Dacă aveți statutul permanent, puteți petrece până la 5 ani la rând în afara Marii Britanie fără a vă pierde statutul.

Dacă sunteți cetățean elvețian, dvs și membrii familiei dvs pot petrece până la 4 ani la rând în afara Marii Britanie fără a va pierde statutul.

Vi se va cere să vă dovediți statutul folosind un „ share cod” (cod de distribuire) atunci când accesați NHS, solicitați un loc de muncă, închiriați o proprietate și solicitați beneficii sau asistență socială.

Link: site-ul oficial al Home Office, unde vă puteți vizualiza și dovedi statutul de imigrant.

Urmăriți acest videoclip: cum să vă demonstrați statutul cu un „ share cod”

Cunoașteți-vă drepturile:
Statutul de rezidență temporară (sau Limited Leave to Remain)

Sunteți eligibili să solicitați statutul de rezidență temporară dacă:

 • Ați început să locuiți în Marea Britanie până la 31 decembrie 2020
 • Ați locuit în Marea Britanie mai puțin de 5 ani

Cu statutul temporar veti putea:

 • Lucra în Marea Britanie
 • Accesa NHS
 • Aplica la studii sau continua învățământul
 • Călători în și din Marea Britanie
 • Avea acces limitat la fonduri publice (poate fi modificat)
 • Aduce anumiți membri ai familiei să locuiască în Marea Britanie (poate fi modificat)

Puteți solicita statutul de rezidență permanentă după ce ați locuit în Marea Britanie de până la 5 ani în continuu.

Cu statutul temporar veți avea nevoie de „dreptul de a locui” pentru a accesa ajutorul și beneficiile de la stat. Acest „drept de a locui” nu vi se dă în mod automat cînd primiți statutul temporar. În schimb, obțineți acest drept cind dovediți că aveți un loc de muncă sau sunteți self-employed, aveți bani pe care le puteți folosi sau sunteți student.

Vi se va cere să vă dovediți statutul folosind un „ share cod” (cod de distribuire) atunci când accesați NHS, solicitați un loc de muncă, închiriați o proprietate și solicitați beneficii sau asistență socială.

Link: site-ul oficial al Home Office, unde vă puteți vizualiza și dovedi statutul de imigrant.

Urmăriți acest videoclip: cum să vă demonstrați statutul cu un „ share cod”

Pentru mai mult ajutor, vă rugăm să contactați:

Download this information as a PDF file

OGOW  XUQUUQDAADA:
SHARCIGA DENAANSHAHA (INDEFINTE LEAVE TO REMAIN)

WAAD U QALANTAA IN AAD DALBATID SHRCIGA DENAANSHAHA:

 • HADAAD KU NOOLAYD WADANKAN UK LAGA SOO BILAABO 31 DECEMBET 2020
 • KU NOOLAYD( DEGANAYD) UK MUDO YAR 5 SANO OO  XIRIIRA AH*

*XIRIIRA MACANAHEEDU WAA IN AANAD KA MAQNAYN UK MUDO KA BADAN 6 BILOOD SANAD GUDIKIIS 5 SANO OO XIRIIRA. KA REEBAN KHUSEEYA.

WAXAAD  AWOODI DOONTAA:

 • IN AAD KA SHAQAYSID UK
 • ISKA DIIWAANGELIN TA IYO ADEEGA HAYDA CAAFIMAADKA EE UK (NHS)
 • ISKA DIIWANGALINTA WAXBARSHADA IYO WAXBARSHADA JOOGTADA AH
 • SOCDAALKA GUDHAHA IYO DIBADA UK
 • JOOGITAANKA BOQORTOOYADA INGRIISKA MUDADAAD DOONTO
 • OGALAASHO ADEEGA-BULSHADA SIDA CAYDHA IYO HAWLGABKA
 • KEENIDA DAD QOYSKAAGA KA MID UK SI AY UGU NOOLAADAAN

YURUBIYAANKA HAYSTA SHARCIGA DEGAANSHAHA (INDEFINTE LEAVE TO REMAIN) WAXAY LEEYIHIIN XUQUUQ LA MIDA  TII AY HAYSTEEN BREXIT KA HOR.

HADAAD HAYSATID SATTLED STATUS, WAXAAD JOOGI KARTAA UGU BADNAAN 5 SANNO OO XIRIIRA WADAN KA BAXSAN UK SHARCIGAANA  MA LUMINAYSID.

HADAAD HAYSATID  DHALASHADA SWISS,  WAXAAD JOOGI KARTAA UGU BADNAAN 4 SANNO OO XIRIIRA WADAN KA BAXSAN UK SHARCIGAANA  MA LUMINAYSID.

WAXAA LAGU WAYDIIN IN AAD CADAYSO  SHARCIGAAGA  ADOO ADEEGSANAYA WADAAG KOODH( share code)  MARKAAD ISTICMAALAYSID  ADEEGA HAYADA CAAFIMAADKA EE UK (NHS), SHAQO CODSANAYSID, GURI KIRAYSANAYSID, IYO CODIGA LACAGTA CAYDHA IYO/AMA  KAALMADA BULSHADA.

ISKUXIDH: BARTA INTERNETKA EE HOME OFFICE, SI AAD U CADDAYSID SHARCIGAAGA GOOB KASTA IYO XILI KASTA OOD JOOGTO.

DAAWO: VIDEYOWGAN SI AAD U MAAMUSHID  SHARCIGAAGA

OGOW  XUQUUQDAADA:
SHARCIGA DENAANSHAHA-XADAYSAN (AMA SHARCIGA DEGANAANSHAHA  JOOGTADA AH)

QOFKII  SHURUUDAHAN BUUXIYA WUXUU CODSAN KARTAA SHRCIGA DENAANSHAHA XADIDAN :

 • HADAAD KU NOOLAYD WADANKAN  UK LAGA SOO BILAABO 31 DECEMBET 2020
 • KU NOOLAYD( DEGANAYD) UK MUDO YAR 5 SANO

QAADASHADA SHRCIGA XADAYSAN(Pre-settled status)  WAXAAD XAQUUQ U LEEDAHAY:

 • IN AAD KA SHAQAYSID UK GUDAHEEDA
 • ISKA DIIWAANGELIN TA IYO ADEEGA HAYDA CAAFIMAADKA EE UK (NHS)
 • ISKA DIIWANGALINTA WAXBARSHADA IYO WAXBARSHADA JOOGTADA AH
 • SOCDAALKA GUDHAHA IYO DIBADA UK
 • OGALAASHO KOOBAN EE ADEEGA-BULSHADA( ku xiran isbadel danbe)
 • DALBASHADA DAD QOYSKAAGA KA MID AH INAY KUGULA NOOLAADAAN WADANK UK

WAA MUHIIM IN AAD CODSATID  SHARCIGA DEGANAANSHAHA, MARKAAD 5 SANO OO XIRIIRA KU NOOSHAH WANKAN UK.

HAYSASHADA SHARCIGAN, WAA INAAD CADDAYSAA( XUQUUDA NOOLASHAHA/DEGAANSHAHA) SI AAD U HESHO  LACATA (CAYDHA )EE DAWLADU BIXISO IYO LACAGTA (TAAKULAYNYA).  

XUQUUQDA SHARCIGA (pre-settled status) WAXAY KU XIDHAN TAHAT IN UU SHAQAALE TAHAY, TAHAY, ISKII U SHAQAYSTE TAHAY, LACAG KAYDA HAYSATID, AMA ARDAY  TAHAY.

WAXAA LAGU WAYDIIN IN AAD TUSTO SHARCIGAAGA ISTICMAALKA ADEEGA HAYADA CAAFIMAADKA EE UK, GOOBAHA SHAQADA,  XAFIISYADA GURYAHAY KIREEYA IYO CODIGA LACAGTA CAYDHA IYO TAAKULYNTA.

ISKUXIDH: BARTA INTERNETKA EE HOME OFFICE, SI AAD U CADDAYSID SHARCIGAAGA GOOB KASTA IYO XILI KASTA OOD JOOGTO.

DAAWO: VIDEYOWGAN SI AAD U MAAMUSHID  SHARCIGAAGA

WIXII INTAA KA SII FAAHFAAHSAN, FALAN LA SOO XIDHIIDH:

 

Download this information as a PDF file

Conoce tus derechos:
Settled Status (o permiso indefinido para permanecer “Indefinite Leave to Remain”)

Eres elegible para solicitar “Settled Status” si:

 • Comenzaste a vivir en el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 o antes
 • Has vivido en el Reino Unido continuamente durante 5 años *

* Residencia contínua significa que no has estado ausente del Reino Unido durante más de 6 meses en un período de 12 meses, durante 5 años consecutivos. Hay excepciones.

Serás capaz de:

 • Trabajar en el Reino Unido
 • Acceder al NHS
 • Inscribirte en educación o continuar estudiando
 • Viajar dentro y fuera del Reino Unido
 • Acceder a fondos públicos como prestaciones sociales y pensiones
 • Quedarte en el Reino Unido todo el tiempo que quieras
 • Traer a tu familia a vivir en el Reino Unido

Los ciudadanos de la UE con “Settled Status” tienen los mismos derechos que tenían antes del Brexit.

Si tienes “Settled Status”, puedes pasar hasta 5 años seguidos fuera del Reino Unido sin perder tu permiso.

Si eres ciudadano suizo, tú y los miembros de tu familia podéis pasar hasta 4 años seguidos fuera del Reino Unido sin perder vuestro permiso.

Se te pedirá demostrar vuestro permiso utilizando un “Share code” (código compartido) cuando accedas al NHS, solicites un trabajo, alquiles una propiedad y solicites beneficios sociales y/o asistencia social.

Enlace: sitio web oficial del Home Office donde puedes ver y probar tu estado migratorio

Ver: video sobre cómo demostrar tu permiso con un “Share code” (código compartido)

Conoce tus derechos:
Pre-settled Status (o permiso limitado para permanecer “Limited Leave to Remain”)

Eres elegible para solicitar el “Pre-settled Status” si:

 • Comenzaste a vivir en el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 o antes
 • Has vivido en el Reino Unido durante menos de 5 años

Con el “Pre-settled Status” podrás:

 • Trabajar en el Reino Unido
 • Acceder al NHS
 • Inscribirte en educación o continúa estudiando
 • Viajar dentro y fuera del Reino Unido
 • Tener acceso limitado a fondos públicos (sujeto a cambios)
 • Traer a ciertos miembros de tu familia a vivir en el Reino Unido (sujeto a cambios)

Con “Pre-settled Status”, necesitarás el “Right to Reside” (derecho a residir) para acceder a la asistencia social y los beneficios del estado. Éste “Right to Reside” no lo tienes automáticamente si tienes “Pre-settled Status”. Se puede obtener demostrando que: tienes un trabajo o trabajas por cuenta propia, tienes ahorros que puedes usar o que eres estudiante.

Se te pedirá que demuestres tu permiso utilizando un “Share code” (código compartido) cuando accedas al NHS, solicites un trabajo, alquiles una propiedad y solicites beneficios sociales y/o asistencia social.

Enlace: sitio web oficial del Home Office donde puedes ver y probar tu estado migratorio

Ver: video sobre cómo demostrar tu permiso con un “Share code” (código compartido)

Para obtener más ayuda, contacta con:

Download this information as a PDF file

Coram Children’s Legal Centre

One-off email advice from a specialist solicitor on all issues affecting migrant, asylum-seeking and refugee children and young people, whether they are separated or in families. 

>> mcpadvice@coramclc.org.uk

East European Resource Centre

Supporting Central and East European migrants who experience poverty, exploitation and social exclusion in order to help them to make choices about their lives and realize their potential as equal members of communities.

>> www.eerc.org.uk

European Londoners Hub

Information and guidance on what European Londoners need to secure their rights in the UK post-Brexit.

>> www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub

Europia

Based in Manchester, providing free services to EU nationals including EU Settlement Scheme support, legal surgery, benefit advice, health and wellbeing, emergency fund and more.

>> euss@europia.org.uk

Here for Good

Here for Good exists to provide free immigration advice to EEA citizens and their non-EEA family members in the current Brexit landscape.

>> www.hereforgoodlaw.org

The Joint Council for the Welfare of Immigrants  

An independent national charity fighting for justice in immigration, asylum & nationality law in the UK.

>> www.jcwi.org.uk

Latin American House

Provide help to vulnerable (significant language barrier or other disadvantage) Latin Americans and Spanish / Portuguese speakers to apply to the EU Settlement Scheme.

>> brexit@casaltina.org.uk, 074030 397 780 

Luton Roma Trust

Our aim is to help the local Roma community, who have migrated to the UK in recent years, to rebuild their lives in Luton. Local to Luton and provide to support to Luton residents of Roma origins. 

>> www.lutonromatrust.org.uk

Rights of Women

Advice line for women who have experienced violence against women on applying to the EU Settlement Scheme 

>> 020 7118 0267 (open Tue & Wed 11am – 1pm, 2pm – 4pm)

Seraphus

A leading law firm in the area of European citizens’ rights and immigration law. Providing immigration, policy, lobbying, outreach and advocacy advice.

>> www.seraphus.co.uk, euadvice@seraphus.co.uk

Shpresa Programme 

A community organisation that promotes the participation and contribution of the Albanian-speaking community in the UK

>> shpresaprogramme@yahoo.co.uk, 07552729223

This project is in collaboration with the Brexit Civil Society Alliance and is funded by the Transitional Advice Fund.